Informatie

Waardering en Selectie

Binnen deze groep vindt discussie en informatie-uitwisseling plaats over onderwerpen die verband houden met waardering en selectie van archiefdocumenten en andere informatie.

Leden: 223
Meest recente activiteit: op maandag

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

 • Website over selectie en waardering van het Nationaal Archief link
 • Website over selectie en vernietiging van de Erfgoedinspectie link
 • Rapport 'Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven' (2007) link
 • Boek 'Selectie; Waardering, selectie en acquisitie van archieven' (2004) link
 • Archiefwiki over selectie en waardering
 • Document 'Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Waardering en Selectie om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 14 April 2018 op 19.39

Ivo Hendriks is zo attent geweest een verslag te schrijven van de expertmeeting datasets en bewaarbelangen die gisteren in Groningen werd georganiseerd.

http://www.breednetwerk.nl/events/expertmeeting-datasets-en-bewaarb...

Reactie van Yvonne Welings op 28 Maart 2018 op 10.44

Expertmeeting Datasets en bewaarbelangen Groningen

http://www.breednetwerk.nl/events/expertmeeting-datasets-en-bewaarb...

Reactie van Yvonne Welings op 5 Maart 2018 op 13.56

Selectielijsten ter inzage

Voordat een organisatie de nieuwe of herziene selectielijst kan gebruiken, hebben burgers 6 weken de tijd om op de selectielijst te reageren. Dit noemen we de terinzagelegging. De selectielijst is dan in te zien op onze studiezaal en website. In die periode kan iedereen op het concept reageren en een zienswijze indienen. Dit is geregeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 


U kunt op dit moment de volgende concept-selectielijsten inzien:

Selectielijst voor de neerslag van het handelen per werkterrein waarvoor TÜV Nederland QA B.V. door de overheid gemandateerd is vanaf 2000 ligt tot 16 maart 2018 ter inzage.

Selectielijst voor de administratieve neerslag van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) vanaf 1995 ligt tot 12 april 2018 ter inzage.

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst...


Reactie van Yvonne Welings op 22 Februari 2018 op 10.39

Vraag over bewaartermijnen sollicitatiebrieven

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/bewaartermijn-sollictatiege...

Reactie van Yvonne Welings op 21 Februari 2018 op 14.53

In sommige gevallen mag een gemeente gegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld nadat een vergunning is verstrekt. Hierdoor kan niet aan het verzoek om vergetelheid worden voldaan. Gemeenten kunnen gegevens langer bewaren wanneer:

- De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

- De nakoming van een wettelijke verplichting;
- De uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
- Redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid;

- Bewaartermijnen met het oog op de Archiefwet (zie ook de selectielijst;

Wetenschappelijk of historisch onderzoek; Onderzoek voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

https://www.vngrealisatie.nl/sites/king/files/20180220%20Rechten%20...
Reactie van Yvonne Welings op 10 Februari 2018 op 13.18

AVG op agenda Adviescommissie Archieven januari 2018

De werking van de AVG is niet zonder gevolgen voor archivering, maar de impact daarvan is nog niet geheel duidelijk, hoewel de verordening in mei 2018 van kracht wordt.

Dilemma’s

De AVG en de Archiefwet hebben deels tegengestelde doelen. Dat creëert dilemma’s in de werkpraktijk.

Zo zijn er veel archieven gedigitaliseerd, maar on-line beschikbaarstelling is problematisch omdat deze (bijzondere) persoonsgegevens kunnen bevatten.

Ook zijn er vragen over de uitvoerbaarheid. Hoe moet de vernietigingsplicht van de AVG uitgevoerd worden als bedrijfsapplicaties niet beschikken over verwijderingsfuncties en veel back-ups en kopieën van archiefbescheiden bestaan op verschillende locaties?

Vraagstukken

De AVG voorziet in uitzonderingen op verwerking van persoonsgegevens in verband met archivering in het algemeen belang. Toch is er een aantal vragen waarvan het antwoord binnen en buiten de archiefsector nu niet (geheel) duidelijk is:

 • Gaat de bewaartermijn vastgelegd in de selectielijst (altijd) voor op het doelbindingsbeginsel van de AVG?  
 • Blijven SIO's de bevoegdheid houden om archiefbescheiden uit te zonderen van vernietiging in verband met ‘hotspots’?
 • Mogen er kopieën uit beperkt-openbare archieven worden verstrekt en bewerkt?
 • Onder welke voorwaarden mag onderzoek in beperkt-openbare archieven plaatsvinden?
 • Hoe verhoudt zich de taakstelling van gemeentearchivaris tot die van de Functionaris Gegevensbescherming?
 • Hoe moeten registers van verwerkingsactiviteiten worden ingericht bij archiefinstellingen?
 • Moeten archiefinstellingen een Privacy Impact Assessment uitvoeren?
 • Wie moet de over te brengen archieven AVG-proof maken, de archiefvormer of de archiefinstelling?

Recht op herinnering

De Adviescommissie concludeerde dat het recht van vergeten en niet vastleggen van overheidsinformatie niet ten koste mag gaan van het uitgangspunt van transparant en openbaar bestuur. Gepleit is om het recht op herinnering in de Archiefwet duidelijker te markeren.

Instrumentontwikkeling

Verder zal de Adviescommissie zich in samenwerking met de werkgroep privacy van de koepels BRAIN en KVAN inspannen om de vragen te beantwoorden en instrumenten te ontwikkelen om de werkpraktijk te ondersteunen. Dit zoveel als mogelijk vanuit een integraal perspectief. Privacy, informatiebeveiliging, openbaarheid, auteursrecht en archivering zijn aspecten van informatie die in onderlinge samenhang benaderd moeten worden.

Reactie van Yvonne Welings op 29 Januari 2018 op 9.21

De Handreiking Selectielijst 2017 zal worden aangevuld met de aanpassingen die in het Informatiemodel ZTC worden doorgevoerd om de selectielijst te kunnen toepassen. De leden van de Adviescommissie namens KVAN-BRAIN nemen deze aanpassing voor hun rekening.

Reactie van Yvonne Welings op 1 Januari 2018 op 15.03

Privacy by Design: Digitale verwijdering van gegevens, maar hoe dan ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/privacy-by-design-digitale-...

Reactie van Yvonne Welings op 24 December 2017 op 16.12
Reactie van Yvonne Welings op 20 December 2017 op 14.56
 

Leden (223)

 
 
 

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden