Informatie

Waardering en Selectie

Binnen deze groep vindt discussie en informatie-uitwisseling plaats over onderwerpen die verband houden met waardering en selectie van archiefdocumenten en andere informatie.

Leden: 181
Meest recente activiteit: 23 Apr

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Website over selectie en waardering van het Nationaal Archief link
  • Website over selectie en vernietiging van de Erfgoedinspectie link
  • Rapport 'Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven' (2007) link
  • Boek 'Selectie; Waardering, selectie en acquisitie van archieven' (2004) link
  • Archiefwiki over selectie en waardering
  • Document 'Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Waardering en Selectie om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 23 April 2016 op 14.32

Dankzij Isaac Becu ontdekte ik een kleine lacune in de selectielijst m.b.t. personeelsdossiers. Naast het arbeidsomstandighedenbesluit is er ook een besluit stralingsbescherming, zou aangevuld moeten worden:

In  artikel 91, derde lid, Besluit Stralingsbescherming  bepaald dat gegevens betreffende blootstelling aan radioactieve straling dienen te worden bewaard totdat de persoon wiens gegevens het betreft een leeftijd van 75 jaar heeft bereikt of zou hebben bereikt maar ten minste dertig jaar nadat de persoon de handelingen heeft beëindigd.

Reactie van Yvonne Welings op 19 April 2016 op 20.44
Wie beweert dat archieven niet waardevol zijn, moet dit bericht eens lezen. Familie looft 10.000 euro uit voor zoekgeraakte bouwarchieven.
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=242580&cat=1&...
Reactie van Yvonne Welings op 19 April 2016 op 13.27

Digitale selectie aan de bron, hoe je doe je dat ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/digitaal-archiveren-selecti...

Reactie van Yvonne Welings op 4 April 2016 op 11.24

Fantastisch, er is een wiki in opbouw voor de nieuwe selectielijst 2017. Informatie transparant delen en benaderen.

Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen (2017)

http://gemeente.selectielijst.wiki/xwiki/wiki/selectielijsten/view/...

Reactie van Yvonne Welings op 22 Maart 2016 op 20.27
Bewaartermijnen in verband met de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer hebben geen relatie met de vigerende selectielijst en de selectielijst 2017.
http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/internetconsultatie-wet-mod...
Reactie van Yvonne Welings op 21 Maart 2016 op 8.30

Aanpassing selectielijst 2017 ?

Bewaartermijnen van Europese subsidies

Peter Diebels

Twee jaar geleden schreef ik een blog onder de titel ’Waarom moet ik van Europa alles op papier bewaren?’ over de bestaande Europese verplichting om originele, papieren archiefbescheiden ook echt op papier te moeten bewaren. Veel collega’s bezwoeren dat je van Brussel bepaalde bescheiden niet mocht vervangen ook al had je een daartoe strekkend vervangingsbesluit.

Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland contact gehad met diverse juristen in onder andere Brussel en is duidelijk geworden dat archiefbescheiden die op grond van een nationale regeling inzake vervanging zijn gedigitaliseerd, ook vernietigd mogen worden. Tevens heeft de provincie gevraagd wat de exacte bewaartermijnen is voor de bescheiden die in het kader van de grote Europese subsidieprogramma’s als EFRO en Interreg worden ontvangen of opgemaakt. Dit betreffen dan bijvoorbeeld facturen en andere projectadministratie die voortkomt uit een verleende Europese subsidie, zoals betaalbewijzen, urenstaten en presentielijsten. Ook hierover zijn duidelijke antwoorden ontvangen.

De provincie zal de resultaten hiervan voorleggen aan de opstellers van de gemeentelijke en provinciale selectielijsten, opdat dit in de lijsten kan worden verwerkt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de bescheiden tot 7 jaar na betaling van de laatste subsidie bewaard moeten worden als verantwoording richting de subsidieverstrekker.

Ons advies aan de opstellers van de selectielijst zal zijn een termijn van 10 jaar aan te houden en wel 10 jaar na beëindiging van het betreffende subsidieprogramma mits er geen gerechtelijke vervolging conform EU-Verordening 1083/2006 art 89 en 90 is ingesteld.

Zodra duidelijk is op welke wijze de termijnen in de selectielijsten komen zal ik in een volgende bijdrage de specifieke programma’s en de daarbij behorende bewaartermijn behandelen.

http://www.edocmanager.nl/blogsedocmanager/bewaartermijnen-van-euro...

Reactie van Annemieke Kolle op 17 Maart 2016 op 15.56

Nederland in 200 trends en 100 hotspots

Het Nationaal Archief heeft de meest kenmerkende ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de periode 1976 – 2005 in kaart gebracht en beschreven binnen het project Maatschappijbrede Trendanalyse, met als resultaat de digitale publicatie Een samenleving in beweging. Deze publicatie geeft in circa 200 trends en 100 hotspots een overzicht van de recente geschiedenis van Nederland.

De Trendanalyse is uitgevoerd om te helpen bepalen welke archieven uit de periode 1976 – 2005 van bijzondere waarde zijn. Een handvat voor archiefinstellingen, archiefvormers en archiefbewerkingsorganisaties voor de selectie van te bewaren archieven dus.

Daarnaast is de Trendanalyse waardevol voor archiefonderzoekers. Het geschetste beeld geeft context aan archieven en kan een startpunt en hulpmiddel bij archiefonderzoek zijn. De Trendanalyse is zeker ook interessant voor iedereen die meer wil weten over de recente geschiedenis of de belangrijkste ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken van Nederland.

Reactie van Yvonne Welings op 14 Maart 2016 op 13.07

Wie kent een gemeente, die nog niet heeft ingestemd met de nieuwe selectielijst en weet waarom ?

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/welke-gemeenten-hebben-nog-...

Reactie van Yvonne Welings op 3 Maart 2016 op 11.18

Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 1 maart 2016, Nationaal Archief      

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-10140.html              

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) ligt de navolgende (ontwerp)selectielijst                  tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 1 maart                  2016 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal                  van het Nationaal Archief, en is deze te raadplegen op de website van het Nationaal                  Archief:              

  • Selectielijst voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen van                        het Kabinet van de Koning vanaf 30 april 2013                    

Eenieder kan gedurende de termijn van de inzage mondeling of schriftelijk een zienswijze                  indienen.              

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan:

Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris

Postbus 90520, 2509 LM Den Haag

Een zienswijze kan ook per mail worden verzonden naar info@nationaalarchief.nl, onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’.              

Uw zienswijze dient uiterlijk 11 april 2016 ingediend te zijn.

Reactie van Yvonne Welings op 15 Februari 2016 op 18.32
 

Leden (181)

 
 
 

© 2016   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden