In opdracht van het programma Archief2020 is in september 2016 gestart met het ontwikkelen van een informatiemodel voor TMLO (meer informatie op het kennisplatform metadata).  Een concept informatiemodel is inmiddels opgesteld, met input van een drietal  bijeenkomsten van een werkgroep met vertegenwoordigers van o.a. leveranciers en archiefinstellingen.

 

Beheer TMLO na afronding Archief2020

Het programma Archief2020 was weliswaar opdrachtgever voor ontwikkelen van het concept informatiemodel, maar is eind 2016 afgerond. Hierdoor is het informatiemodel niet binnen het programma vastgesteld. De stuurgroep landelijke projecten Archief2020 heeft besloten het beheer van TMLO over te dragen aan het Nationaal Archief (NA). Het NA draagt vanaf nu zorg voor de verdere doorontwikkeling en het vaststellingsproces  van TMLO en heeft hier een beheerfunctie voor ingericht.

 

Wat willen we nu doen

Om de praktische toepasbaarheid van het informatiemodel te borgen en alle belanghebbenden de gelegenheid te geven input te geven wil het NA een brede consultatie voor het informatiemodel organiseren.

Onder Archief2020 was voorzien dat na oplevering van het informatiemodel er ook een uitwisselformaat benodigd zou zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling om het concept informatiemodel afzonderlijk ter consultatie voor te leggen. Tijdens de voorbereiding bleek echter dat de keuzes in het uitwisselformaat van grote invloed kunnen zijn op het informatiemodel. Daarom wil het NA eerst het concept uitwisselformaat op laten stellen en deze vervolgens samen met het informatiemodel ter consultatie voorleggen.  Op deze manier wordt de inhoudelijke samenhang tussen beide producten bewaakt en is één integrale consultatieronde voldoende.

Op basis van de binnengekomen reacties wordt dan een finaal concept gemaakt dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de standaardisatieraad van de beheerfunctie. In deze raad zijn archiefinstellingen en alle verschillende overheidslagen op strategisch niveau vertegenwoordigd.

Uitnodiging

Het NA wil samen met de leden van de TMLO werkgroep en andere belangstellenden gezamenlijk het proces en de uitgangspunten formuleren waarbinnen dit moet worden uitgevoerd.

Daarom  nodigen we u hierbij uit voor een volgende bijeenkomst op korte termijn.

De datum wordt in overleg met deelnemers gepland (zie onder).

 

De agenda voor deze workshop zal zijn:

 • Introductie beheerfunctie

  Toelichting op de beheerfunctie van het Nationaal Archief die voor o.a. TMLO is ingericht

 • Roadmap:

  Voor het verder ontwikkelen, consultatie en vaststelling van het informatiemodel en uitwisselformaat. Zodat voor alle belanghebbenden duidelijk is hoe het proces zal lopen. Hiervoor zal vooraf een voorstel aan de deelnemers worden toegezonden;

 • Uitgangspunten voor het uitwisselformaat:
  Bepalen van de belangrijkste voorwaarden die gelden voor het uitwisselformaat. In het bijzonder de relatie tot ToPX;  En het bepalen van de doeleinden voor het gebruik van het uitwisselformaat.

 • Impact op informatiemodel

  Bespreken wat de mogelijke impact van deze uitgangspunten is op het informatiemodel.

 • Betrokkenheid werkgroep

  Afspraken over de betrokkenheid van de werkgroep bij het ontwikkelen van het uitwisselformaat.

 

Indien u de workshop wilt bijwonen dan kunt u dit aangeven door het sturen van een email naar contact@nationaalarchief.nl, uiterlijk op 07-04-2017. Vermeld dan a.u.b. “aanmelding werkgroep TMLO” in de onderwerp regel van uw mail. 

Er zal een datumprikker worden verstuurd naar eenieder die zich aangemeld heeft.

Weergaven: 200

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden