Blogbijdragen December 2017 (19)

ZEMBLA: Defensie verwijderde 'persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen' uit personeelsdossiers

BRON: website BNNVARA/ZEMBLAZEMBLA bracht op 21 december 2017 op NPORadio 1 naar buiten, dat Defensie van tenminste…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 24 December 2017 op 14.23 — Geen reacties

Auteurswet weegt zwaarder dan WOB

Bij brief van 17 juli 2015 heeft [appellant] de korpschef verzocht hem alle documenten met betrekking tot het door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgestelde rapport 'Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat.' te verstrekken. Het rapport is opgesteld op verzoek en tegen een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag. De basis van het rapport is een op initiatief van de afdeling Criminologie van de universiteit met…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 December 2017 op 13.47 — 3 commentaren

Tussenstand Digitale Agenda 2020 gepubliceerd

Ruim 2 jaar werken gemeenten nu aan de ambities die zij tijdens de ALV van de VNG in 2015 hebben vastgesteld. Tijd voor een tussenstand.

De Digitale Agenda 2020 is primair een beweging met een ideaal: samen op weg naar gemeenten die volop in de informatiesamenleving staan. Daarnaast is de Digitale Agenda 2020 ook een werkwijze en een projectenportfolio om dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 13.05 — Geen reacties

Hugo Aalders nieuwe directeur VNG Realisatie

Op 1 februari 2018 zal Hugo Aalders aantreden als directeur van VNG Realisatie. Hugo Aalders heeft ruim 20 jaar ervaring in het publieke domein. Met zijn werkervaring bij verschillende gemeenten én in het bedrijfsleven is hij in staat om te schakelen tussen verschillende belangen en perspectieven, en zo blijvende verbinding tot stand te brengen.

Hugo volgt hiermee Ingrid Hoogstrate op, die sinds 1 juni 2017 met verve leidinggaf aan KING als waarnemend directeur. 

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 12.58 — Geen reacties

Gezamenlijke Gemeentelijke Energie

In zijn nieuwe bijdrage voor de website van Binnenlands Bestuur gaat Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij VNG/KING, in op het feit dat gemeenten steeds vaker met elkaar optrekken en gezamenlijk ook steeds vaker een eenduidige stem hebben. “Bijvoorbeeld richting softwareleveranciers. Leveranciers zijn nodig, vinden ook die gemeenten, maar de verwachting naar die aanbieders toe is wel aan het verschuiven.”

“Waar voorheen gemeenten nog wel eens afwachtend en naïef…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 12.56 — Geen reacties

Marktconsultatie Private Routeringsdienst eID t.b.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties / Logius

Omschrijving

De dienstverlening door overheidsorganisaties geschiedt steeds meer digitaal. Om zaken te kunnen doen met de overheid moet de burger inloggen en zich identificeren en authentiseren. Dit geschiedt meestal door middel van het publieke eID-middel DigiD. Om dit mogelijk te maken hebben deze (semi) publieke dienstverleners een directe koppeling met DigiD. Om de dienstverleners te ontzorgen, zal BZK een routeringsvoorziening plaatsen tussen de eID middelen en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 11.00 — Geen reacties

Problemen rondom AVG onvermijdelijk en het stappenplan VNG

De VNG heeft in aanloop naar de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een stappenplan ontwikkeld voor gemeenten. De vereniging stelt in het document dat het onvermijdelijk is dat gemeenten in de praktijk tegen vragen en problemen aanlopen.

Niet zelf het wiel uitvinden

Volgens VNG kan het daarom helpen om ervaringen en kennis over de AVG uit te wisselen, bijvoorbeeld slimme oplossingen voor problemen. ‘ Door met elkaar te praten,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 December 2017 op 10.20 — Geen reacties

Archiefwet versus het Recht om vergeten te worden

BLOG ICT Recht Mathieu Paapst

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Privacyrichtlijn en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 December 2017 op 22.02 — Geen reacties

Wat is de optimale voorbereiding voor een migratie naar SharePoint?

Is uw legacy ECM systeem verouderd en zijn aanpassingen op en onderhoud van het systeem financieel onaantrekkelijk. Overweegt u uw verouderde document management systeem te vervangen door Microsoft SharePoint? Dan staat u aan de vooravond van een contentmigratie naar SharePoint. Om uzelf optimaal voor te bereiden op de uiteindelijke SharePoint migratie hebben wij een aantal tips voor u.

Is uw legacy ECM systeem verouderd en zijn aanpassingen op en onderhoud van het…

Doorgaan

Toegevoegd door Nandi van der Horst op 18 December 2017 op 14.30 — Geen reacties

Logius en KING actualiseren marktscan Digikoppeling

Website Logius

Logius en KING hebben de marktscan Digikoppeling van april 2017 geactualiseerd. Leveranciers worden gevraagd hierop te reageren via Tenderned. De marktscan helpt overheden om een geschikte…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 December 2017 op 14.43 — Geen reacties

Proeftuin e-mail bewaring: Gemeenten vinden elkaar in living lab Den Haag

bron

Een goede informatiehuishouding is essentieel voor een goed functionerende overheid. Want zonder informatie geen politieke besluitvorming, geen beleid, geen uitvoering en geen goede dienstverlening en transparantie naar inwoners en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 December 2017 op 14.30 — 2 commentaren

Pleidooi voor één overheid die zicht houdt op digitalisering

Website VNG

'Regering, maak samen met gemeenten en andere maatschappelijke geledingen, een begin met het agenderen van de digitale samenleving als een complex fenomeen met een grote impact op het leven van alle inwoners van dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 December 2017 op 20.02 — Geen reacties

Wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 December 2017 op 9.00 — 2 commentaren

Whatsapp en sms-berichten vallen onder de WOB - daarmee ook onder de Archiefwet?

De rechtbank Midden-Nederland heeft een uitspraak gedaan over het al dan niet 'wob-baar' zijn van whatsapp- en sms-berichten in een conflict tussen het VWS en zorgaanbieders uit Houten.

De rechtbank Midden-Nederland beschouwt dit als vastleggen en daarmee als document.

Dan is de Archiefwet ook van toepassing, of zit ik ernaast? Hoe gaan we daarmee om?

Hieronder een aantal links naar nieuws hierover en de uitspraak zelf:…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 7 December 2017 op 10.56 — 2 commentaren

Gecontroleerde migratie van data naar e-Depot

Xillio hoofdkantoor, Hilversum

Woensdag 13 december 2017, 12:00 - 15:30 uur

Wanneer u wilt profiteren van de efficiency van clouddiensten voor duurzame archivering en informatiebeheer loopt u al snel tegen een migratieprobleem op. Want wat is de beste methode om content uit de verschillende informatiesystem te halen en hoe zorgt u ervoor dat de oude informatie wordt geordend (met hulp van metadata), doorzoekbaar en leesbaar blijft? De consolidatie van data naar…

Doorgaan

Toegevoegd door Nandi van der Horst op 6 December 2017 op 9.16 — 1 commentaar

Stappenplan AVG voor gemeenten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit

brengt voor gemeenten meer verplichtingen met zich mee bij het werken met persoonsgegevens.

Dat vraagt een gedegen voorbereiding, waarbij het kan helpen om prioriteiten te stellen voor de te

nemen maatregelen. Het doel van deze handreiking is om gemeenten hier een handvat voor te

bieden in de vorm van een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 December 2017 op 15.37 — Geen reacties

'Informatievoorziening is een onderwerp voor de raad'

website VNG

De bedrijfsvoering van de gemeente hoort op zich niet op de agenda van de raad. Maar steeds meer onderwerpen die nauw verband houden met digitalisering, horen daar wel. Dienstverlening is daar slechts een van: denk bijvoorbeeld ook aan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 December 2017 op 8.47 — Geen reacties

Vandaag begint 2018! Doe mee met Pilot starter van KING

Datum 14 december 2017
Begin 9:00
Einde 15:00
Locatie Vredenburg 40, Utrecht

We zijn onze tijd altijd vooruit,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 December 2017 op 15.12 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden