Beste collega's, 

In het kader van de omgevingswet (maar ook wel breder) vroeg ik me af hoe we in de praktijk het ‘publiceren’ gaan archiveren?

Om aan te kunnen tonen dat bepaalde regelingen daadwerkelijk gepubliceerd zijn via DROP/officiële bekendmakingen lijkt het noodzakelijk dat een gemeente hierover iets archiveert.

Hoe pakken jullie dit aan in de praktijk?

Weergaven: 639

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik meen me te herinneren dat wij bij de aansluiting op DROP als eis aan de koppeling hebben gesteld dat die de publicatiedatum terug moest leveren aan de bron, zodat daar in de metadata is vastgelegd op welk moment publicatie heeft plaatsgevonden. Dat, in combinatie met een procesbeschrijving, zou dan voldoende moeten zijn.

Weet eigenlijk niet of dit ook daadwerkelijk zo geïmplementeerd is. Moet ik even navragen bij mijn collega die destijds op dit project adviseerde.

Wat ik er van begrijp is het volgende, pin er me niet op vast.  

Archiveren blijft inderdaad de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. DROP wordt vervangen door PLOOI van KOOP. Het publiceren van de categorieën Wet open overheid (Woo) en de landelijke voorziening Omgevingswet zijn twee aparte voorzieningen. De overeenkomst is wel dat er voor beiden een koppeling met het Zaaksysteem komt.

Wat publiceren betreft wel een tegenvaller wat auteursrecht betreft. Al vele jaren geleden hebben we gevraagd of er een vinkje in het OLO kon worden gezet of de aanvrager akkoord zou gaan met publicatie, dat speelt vooral bij de bouwtekeningen. In 2016 werd daar al iets voor bedacht, echter bij de sneak preview van het DSO een paar maanden geleden zag ik dat er nog niets is ingebouwd. Ik heb het nog maar een keer onder de aandacht gebracht.

Een ander punt dat ik niet wist, maar hoorde tijdens de Brabantse Dag van de Omgevingswet dat bevoegdheden op het gebied van grondwater vanuit de provincies naar gemeenten gaan en uit de Omgevinsgswet gaat. Het viel me al enkele jaren op dat bodeminformatie en masse wordt gedigitaliseerd. Op de dag was nauwelijks/geen aandacht voor informatievoorziening, maar ook extra geen geld en mensen voor gemeenten. Duidelijk is dat provincies deze tak van sport gaan afstoten.

Zie ook link en link

 

Wat betreft het afstoten van bodeminformatie door provincies naar gemeenten, heb ik het volgende begrepen:

In de VNG-ledenbrief van januari 2015 over het onderhandelingsakkoord convenant Bodem en Ondergrond, met afspraken voor de jaren 2016 tot en met 2020, wordt vermeld:
"Het actieve beheer en de nazorg, vinden in toenemende mate via gebiedsgericht beheer plaats, waarbij verontreinigingen, waar nodig, bij ruimtelijke ontwikkelingen worden aangepakt op basis van algemene regels. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt in het kader van de Omgevingswet (planning 2018). Dan wordt ook gekeken naar een eventuele verdergaande decentralisatie van de bodemtaken richting alle gemeenten. Bij de uitwerking worden alle gemeenten betrokken."

Ook in de VNG-ledenbrief van december 2017 over Bodem en Ondergrond is gepubliceerd over de toekomstige veranderingen in bevoegdheden van gemeenten:
"Wij informeren u nu al over deze veranderingen, omdat in veel provincies al een begin is gemaakt met de voorbereiding van overdracht van dossiers aan gemeenten, die nu geen bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming zijn."
Vanwege de Wet Bodembescherming (Wbb) is tot nu toe doorgaans de provincie het bevoegd gezag, behalve bij de vier grote steden en nog 25 aangewezen gemeenten (Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wbb). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wbb.

De Eerste Kamer heeft laatst al ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze Invoeringswet is nodig om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht goed te laten werken. Over de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom komen er nog vier aanvullingswetten bij. In deze aanvullingswetgeving worden de lopende beleidsontwikkelingen op de genoemde onderwerpen verwerkt. De aanvullingswetten gaan op in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt.

Uit de Aanvullingswet bodem blijkt dat in de zorg voor de bodem het college van B&W in principe het bevoegd gezag is. De bij provincies aanwezige bodeminformatie moet daarom aan de desbetreffende gemeente beschikbaar worden gesteld. Dat verklaart jouw waarneming "dat bodeminformatie en masse wordt gedigitaliseerd"

Yvonne Welings zei:

Een ander punt dat ik niet wist, maar hoorde tijdens de Brabantse Dag van de Omgevingswet dat bevoegdheden op het gebied van grondwater vanuit de provincies naar gemeenten gaan en uit de Omgevingswet gaat. Het viel me al enkele jaren op dat bodeminformatie en masse wordt gedigitaliseerd. Op de dag was nauwelijks/geen aandacht voor informatievoorziening, maar ook extra geen geld en mensen voor gemeenten. Duidelijk is dat provincies deze tak van sport gaan afstoten.

Dank, Dick, ik heb begrepen dat gemeenten bevoegd gezag worden tot 500 meter. Voor de bodem zijn vele ambitieuze plannen zoals de aanleg van warmtenetten. Je ziet de eerste aanbestedingen al langs komen. Centraal staat  de basisregistratie BRO, het kadaster voor onder de grond.

Wat voor Arno ook van belang kan zijn is de relatie met het Wep, die ook 1 januari 2021 van kracht wordt.

Beleidsregels, besluiten met rechtsgevolgen, moeten worden bekendgemaakt en beschikbaar gesteld in de decentrale regelingenbank via DROP: nieuwe in 2021 en bestaande in 2022. Beleidsregels zijn in beleidsnota’s vaak ‘verstopt’ te vinden. Het is van belang voor de herkenning om binnen de organisatie te borgen dat alle beleidsnota’s voor vaststelling op beleidsregels worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de afdeling juridische zaken.

Er is wat gesteggel over wie betaalt wat voor deze nieuwe extra verplichting.

Dank voor de nuttige input. Een aantal elementen neem ik zeker mee. Inderdaad raakt dit allerlei nieuwe wetgeving, o.a. de WEP: https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/20191212_ledenbrief_wet-...

Vanochtend hoorde ik nog een ander aandachtspunt, in hoeverre je met terugwerkende kracht moet publiceren. 

@Arco, ik liep tegen dezelfde vraag aan. De bekendmakingen kwamen niet meer in de dossiers terecht. Moeten we dit achteraf nog doen of kunnen we volstaan met een overzicht van de bekendmakingen (met o.a. gegevens over de datum, aard van de bekendmaking).

Wij hebben een aantal bekendmakingen (ben niet 100% zeker wat daar in staat) in 1 weekoverzicht op de website staan. Volgens de selectielijst (2017 en 2020) is de waardering V1 jaar. Dat zou dus moeten plaatsvinden. Omdat dit echter een onderdeel is van onze website en die website als 1 geheel wordt gearchiveerd blijven deze dus eeuwig bestaan.

Ik zie hier zowel een kans als een bedreiging in.

De kans is dat we ons 'minder druk' moeten maken om de hoeveelheid data die we nu actief houden op de website. Mijn advies is geweest om op de huidige website enkel 3 maanden actief te houden en voor oudere stukken te verwijzen naar het archief.  

De bedreiging is dat we nu dus niet voldoen aan het uitgangspunt van de archiefwet, die stelt immers dat we moeten vernietigen.

In hoeverre dit ook voor de externe publicaties geldt zoals PLOOI etc weet ik niet.

Zijn er inmiddels gemeenten die met DROP zijn gekoppeld? Of op een andere manier ervoor zorgen dat de publicaties worden gearchiveerd in het zaaksysteem? Wij hoopten op een koppeling tussen JOIN en DROP, maar wat ik begrijp is die nog in ontwikkeling en lijkt die in eerste instantie alleen vanuit JOIN richting DROP te gaan en juist niet vanuit DROP richting JOIN. Ik ben heel benieuwd hoe andere gemeenten ervoor zorgen dat de publicatiedatum en link naar de publicaties in het zaaksysteem komen of op een andere manier voor de archivering van de publicaties zorgen.

Christina, 

DROP en LVVB

Op dit moment is er wat onduidelijkheid bij medewerkers van gemeenten wanneer het platform PLOOI wordt ingezet of DROP. Met de Omgevingswet komt daar nog een platform bij Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

  • DROP is voor de uitvoering van de Wet elektronische publicaties (WEP) en wel voor bekendmakingen zoals mededelingen, kennisgevingen o.a. vergunningen.
  • En de LVVB voor Omgevingsplannen, Omgevingsvisies en Omgevingsdocumenten.

Zie ook deze link: http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/plooi-verplichte-aansluitin...

en deze: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/feiten-fabels/dso-fei...

Het Tilburgse college van B. en W. heeft op 20 juli 2021 kennis genomen van de impactanalyse WEP, die is gepubliceerd. Je vindt het document onder nr. 24 van deze link:

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden