Wetsvoorstel eindelijk naar de Tweede Kamer. Bewaartermijnen patientendossiers en dossiers jeugdhulp naar 20 jaar.

Het gaat om een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (WGBO). Vergelijkbare artikelen uit de Jeugdwet, de WMO 2015, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang worden in dit wetsvoorstel in lijn gebracht met de WGBO.

 

Zie voor eerdere berichten mijn blog uit juli 2016 over dit onderwerp.

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blog/show?id=2537796%3ABlogPost...

 

Belangrijke veranderingen ten aanzien van bewaren en vernietigen zijn:

 • Naast de informatieplicht van de hulpverlener wordt verduidelijkt dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden. De patiënt is dan beter in staat om op basis van voldoende informatie toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek.
 • Er is een wettelijke regeling voor nabestaanden om het medisch dossier van een overleden patiënt of kind in te zien.
 • De bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd naar 20 jaar.
 • Bewaartermijn vangt aan op moment van sluiten dossier i.p.v. moment van vervaardiging gegevens. Hierdoor is het niet langer nodig om per onderdeel van het dossier te bezien hoe lang dit bewaard moet blijven. In de praktijk wordt vaak al uitgegaan van deze interpretatie. Dossiers worden nooit op documentniveau geschoond.
 • Van het medisch dossier kan het beeld bestaan dat het een map is met alle gezondheidsgegevens vanaf de geboorte tot op heden en van alle soorten behandelcontacten. Dat is niet het geval. In de praktijk zijn er meerdere medische dossiers die door verschillende hulpverleners worden bewaard en waarvan de bewaartermijnen op een verschillend moment verstrijken.
 • Uitzonderingen op vernietiging: als de patiënt of cliënt of jeugdige dat wenst kan een dossier langer worden bewaard, of (helemaal of voor een deel) eerder worden vernietigd. Langer bewaren mag ook in belang van hulpverlener zelf (bijv. voor verweer in een gerechtelijke procedure) of in het belang van een familielid van de patiënt als er bijvoorbeeld sprake is van een erfelijke ziekte.
 • In aansluiting op de WGBO worden de bewaartermijnen voor jeugddossiers, inclusief kinderbescherming en jeugdreclassering, ook op 20 jaar gesteld. De bewaartermijn van dossiers van AMHK’s (Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) wordt eveneens verlengd naar 20 jaar zodat de termijn gelijk is aan die van jeugdhulpdossiers. Overige dossiers die onder de WMO vallen blijven 15 jaar.
 • Als zich de situatie zich voor doet dat de hulpverlener voor het eindigen van de bewaartermijn ophoudt te bestaan, dan eindigt daarmee nog niet de bewaarplicht. De instelling of de hulpverlener moet dan maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze dossiers correct bewaard blijven. Denk aan het opheffen van een huisartsenpraktijk of het failliet gaan van een ziekenhuis.
 • Er is niet voorzien in overgangsrecht bij deze wetswijziging. Er is sprake van onmiddellijke werking.
  Het is mogelijk dat gegevens zijn vernietigd omdat de bewaartermijn van 15 jaar daarvoor was verstreken. Mochten deze gegevens vernietigd zijn dan kan de hulpverlener of instelling hierop niet worden aangesproken.

Verwijzing naar het wetsvoorstel met bijbehorende documenten:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/aan...

 

Verlengde bewaartermijn met terugwerkende kracht voor alle bestaande dossiers

Er is sprake van onmiddellijke werking van de wetswijziging zodra deze door de Kamer is aangenomen. De bewaartermijn is van toepassing op alle medische dossiers die er op dit moment (nog) zijn. Ik concludeer dan ook dat de bewaartermijn ook van toepassing is op dossiers die onder de vorige Selectielijst [2012] vallen. Dat betekent dat ingerichte vernietigingsreeksen van dossiers in voorkomende gevallen moeten worden omgezet naar langer bewaren.

Aanpassing van de bewaartermijnen in de gemeentelijke selectielijst

In het concept-ontwerp aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is rekening gehouden met de Wijzigingswet WGBO. Van een groot aantal categorieën wordt voorgesteld de bewaartermijn van 15 jaar te vervangen door 20 jaar. Met een toelichting “of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg voor een goed hulpverlener voortvloeit”. Het betreft dan dossiers waarvan de archiefgegevens voortkomen uit een behandeling of begeleiding door een hulpverlener.

Niet elk dossier met medische gegevens valt onder de bewaartermijn van 20 jaar.

Dit betekent niet dat alle dossiers die medische gegevens of gegevens rondom begeleiding en medische zorg bevatten, ook langdurig moeten worden bewaard. De WGBO gaat uit van handelingen op het gebied van de geneeskunst en de verpleging en verzorging die in dat kader plaatsvinden. Verzorging van ouderen in een verpleeghuis valt daar bijvoorbeeld niet onder. Het opnemen van bepaalde medische gegevens in een gemeentelijk dossier om te bepalen of een WMO-voorziening mag worden toegekend of een werkplekaanpassing te kunnen doen, kan nodig zijn ter onderbouwing van de beschikking. Er is dan geen sprake van begeleiding of medische zorg, het betreft onderleggers. Er geldt een minder lange bewaartermijn.

Weergaven: 912

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Wilma Koolen op 4 Juli 2019 op 8.34

Wijziging WGBO gepubliceerd in Staatsblad 

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft de ‘Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt’ in het Staatsblad gepubliceerd. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO werd op 4 juni 2019 bij wijze van hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan. Door de wetswijziging wordt de bewaarplicht van medische dossiers verlengd van 15 naar 20 jaar. Ook wordt in de wet omschreven wanneer nabestaanden het recht hebben op inzage in het medisch dossier na overlijden van de patiënt. Dit mag wanneer de patiënt bij leven toestemming heeft gegeven, wanneer sprake was van een incident of wanneer de nabestaanden en aannemelijk zwaarwegend belang hebben. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-224.html

Reactie van Wilma Koolen op 12 Juni 2019 op 19.38

Eerste Kamer heeft ingestemd met wijzigingen WGBO: bewaarplicht en ....

 

Door de wetswijziging wordt de bewaarplicht van medische dossiers verlengd van 15 naar 20 jaar.

Ook wordt in de wet omschreven wanneer nabestaanden het recht hebben op inzage in het medisch dossier na overlijden van de patiënt. Dit mag wanneer de patiënt bij leven toestemming heeft gegeven, wanneer sprake was van een incident of wanneer de nabestaanden een aannemelijk zwaarwegend belang hebben.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34994_verbeteren_patientger...

Reactie van Wilma Koolen op 8 April 2019 op 11.27

Dat is juist Conny, maar vanwege de lange voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel (jaren 90!) vind ik dit een mijlpaal. Bovendien lijkt de verlenging van de bewaartermijn in het wetsvoorstel van toepassing te zijn op alle statische dossiers, dus met terugwerkende kracht. Al in 2010 deed de minister van VWS een oproep  aan alle zorginstellingen om geen dossiers  te verenietigen in afwachting van  de verlengde bewaartermijn. Er was toen nog sprake van 30 jaar of langer bewaren. Nu er duidelijkheid is over die 20 jaar kan er door de instellingen flink worden opgeruimd, digitaal en op papier.

Reactie van Conny van der Laan 1 uur geledenReactie wissen

Deze verleniging van de bewaartermijn gaat toch pas daadwerkelijk in als de wet door de eerste kamer is aangenomen? Of zit ik er naast? (ben geen jurist).

Reactie van Yvonne Welings op 8 April 2019 op 10.50

beste Conny, formeel heb je een punt, in de laatste VNG brief over de aanpassing van de selectielijst wordt deze aanpassing WGBO al benoemd. Maar de aanpassing heeft alleen betrekking op de documenten gevormd vanaf 2017. Wat zo goed aan de bijdrage van Wilma is, is dat ze een doorkijkje geeft naar de voorgaande selectielijsten.

Reactie van Marieke Klomp op 8 April 2019 op 9.51

Dag Wilma,

Dank voor het heldere overzicht. Ik ga hem delen binnen mijn organisatie.

Groeten,

Marieke Klomp

Reactie van Conny van der Laan op 8 April 2019 op 9.49

Deze verleniging van de bewaartermijn gaat toch pas daadwerkelijk in als de wet door de eerste kamer is aangenomen? Of zit ik er naast? (ben geen jurist).

Reactie van Yvonne Welings op 6 April 2019 op 19.34

dank Wilma voor het delen!

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden