Tijdens de Archiefdagen 2019 is door de DG van het Ministerie van O. C. en W. de uitspraak gedaan dat de vernieuwde Archiefwet Publieke Waarden zouden moeten hebben conform de Bibliotheekwet.

De Publieke Waarden van de Bibliotheekwet zijn:

 • Iedereen weet de bibliotheek (lees archief) te vinden;

 • Sociale domein: De bibliotheek vervult een rol in de samenleving waarbij ontwikkelingskansen van mensen voorop staan.

 • Onderwijs: De Wsob verplicht de openbare bibliotheek tot samenwerking met het onderwijs.

 • Gelijke kansen

 • Netwerk en centrale verplichtingen in een decentraal netwerk

 • Digitaal en fysiek

Zijn deze waarden een op een over te nemen door het Archiefwezen?

Hoe denk jij hierover? Is dit een goed idee? Positioneert het Archiefwezen zich daarmee echt toekomstbestendig richting de doelgroepen? Is het geen appels met peren vergelijken? 

En waarom geen informatiewet? Link naar eerdere blog Informatiewet.

Dit is de planning voor de herziening Archiefwet:

 • Juli-oktober 2019                       adviezen inwinnen
 • November 2019                         internetconsultatie
 • December 2019-februari 2020   Raad van State
 • Maart 2020                                 Ministerraad
 • April-oktober 2020                      Tweede Kamer
 • November 2020-april 2021         Eerste Kamer

Weergaven: 457

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De bibliotheek en het archief hebben een andere functie in de maatschappij. Een bibliotheek is er om mensen de kans te geven zich zo goed mogelijk te laten informeren, het archief is er om het handelen (van de overheid) te kunnen toetsen. 

Wat de DG zegt is leuk en aardig, maar de archiefwet is een en al publieke waarden. 

- het archief heeft niks met ontwikkelingskansen te maken

- Samenwerken met het onderwijs is altijd een goed idee. Misschien leren de kinderen dan nog beter de waarden van een democratie.

- Gelijke kansen worden ondersteund door de mogelijkheid tot controleren van handelen.

- wat bedoeld wordt met 

 • Netwerk en centrale verplichtingen in een decentraal netwerk

 • Digitaal en fysiek

Ontgaat me volledig. Digitaal en fysiek is geen wens maar een constatering. Dat 'Netwerk en centrale verplichtingen in een decentraal netwerk' zegt mij niks en is volgens mij ook geen goed Nederlands (niet dat ik daar goed in ben...). 

 

Het begrip 'publieke waarden' kun je verschillend uitleggen. Ik was niet bij de Archiefdagen. Maar het zou ook kunnen dat men doelde op artikel 4 (en misschien ook artikel 5?) van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen:

Artikel 4. Publieke waarden

Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.

Artikel 5. Bibliotheekfuncties

Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek:

a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;

b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;

d. organiseren van ontmoeting en debat; en

e. laten kennis maken met kunst en cultuur.

In dat geval wil men artikel 4 (en misschien ook 5?) in de Archiefwet denk ik vertalen naar archief. Wellicht mede doordat 'de mens' en 'publieke waarden' bij de overheid (meer) centraal moeten staan, onder meer door wet- en regelgeving? Zie bijvoorbeeld de recente rapporten 'Doelgericht digitaliseren' en 'Waardevol digitaliseren' van het Rathenau Instituut.

Als mijn veronderstelling klopt, is er denk ik genoeg te bedenken. Lees alleen de Beroepscode voor archivarissen en de Universele verklaring over archieven maar. Als de functies ook worden benoemd (?), worden de betekenis, de waarde en het belang van archieven misschien wél duidelijker? Alleen: wie leest (over) deze wetstekst?

Het lijkt een beweging richting culturele instellingen dat terwijl er de laatste jaren vaak een andere weg wordt gekozen. De Archiefwet kent nu twee gezichten, informatiewereld en erfgoed.

@Yvonne, in relatie tot publieke waarden als in artikel 4 van de Wsob zie ik die beweging niet. Waarden als onpartijdigheid en betrouwbaarheid lijken mij breed van toepassing. Maar die beweging kan er uiteraard best zijn. Jij hebt mogelijk ook meer informatie dan ik.

Deze gezichten liggen in elkaars verlengde. Procesondersteuning, verantwoording, historische waarde; het is het zelfde archief maar met een andere tijd. Wet open overheid en andere wetten die actieve openbaarmaking regelen, leggen het accent de laatste tijd juist op de tweede (verantwoording). Het lijkt me dus goed als de nieuwe archief en/of informatiewet inderdaad de laatste ook benadrukt op een bepaalde manier. Al is het maar om de balans weer recht te trekken.
 
Yvonne Welings zei:

Het lijkt een beweging richting culturele instellingen dat terwijl er de laatste jaren vaak een andere weg wordt gekozen. De Archiefwet kent nu twee gezichten, informatiewereld en erfgoed.

De nieuwe Wet open overheid kent een actief openbaarheidsregime en de Archiefwet is gericht op passieve openbaarheid, inzage van documenten. De AVG en de auteursrecht belemmeren de stap naar actieve openbaarheid bij archiefinstellingen. Dit aspect, voorheen werd de Archiefwet een openbaarheidswet genoemd, zou ook aandacht behoeven om de informatie naar de burger en ondernemer beschikbaar te kunnen stellen. 

De toesprak van de DG van het ministerie van O.C. en W. tijdens de Archiefdagen: https://www.kvanbrain.nl/sites/default/files/kvan/nieuws/Toespraak_...

 • Na de zomer hopen wij een conceptwetsvoorstel gereed te hebben. Op dat moment kan iedereen op het voorstel reageren. Ook uw branche en beroepsvereniging. Wij zullen dan op basis van al die reacties het voorstel zo nodig aanpassen. Daarna gaat het naar de Ministerraad en aansluitend naar de Raad van State, vermoedelijk in het voorjaar van 2020. Daarna volgt het traject in de Tweede en Eerste Kamer. Als alles goed gaat kan de wet dan in januari of juli van 2021 ingaan.
 • Geen informatiewet, is wel behoefte aan.
 • Ook in de bibliotheekwet hebben wij bijvoorbeeld publieke waarden opgenomen en wij merken dat dit wel degelijk als een verrijking en steun wordt ervaren. De projectgroep is nu bezig om deze suggestie uit te werken.

 • Diploma-eis voor archivaris verdwijnt: Bijvoorbeeld de diploma-eis voor een bij de overheid aan te stellen archivaris. Het belang van de archieffunctie reikt echter verder dan een diploma.
 • Ik wil ook u nadrukkelijk vragen om erop te reageren.

Op KIA staat een deels aanvullend document over de wijzigingen in de Archiefwet. Het is opgesteld voor een voorlichtingsmiddag van de departementen. N.B. Wel eerst inloggen op KIA!

Dank, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden