PLOOI staat voor Platform Open Overheidsinformatie. Dit platform van KOOP zorgt dat overheidsinformatie gemakkelijk te vinden is. Het platform biedt een centrale plaats voor alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie in Nederland. PLOOI zorgt daarnaast voor samenhang tussen de verschillende openbare overheidsbronnen. Het helpt overheidsorganisaties om informatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en om te voldoen aan de eisen van de Wet open overheid. Dit is een landelijk portaal onder Overheid.nl, dat een verwijsindex bevat naar alle actief openbaar gemaakt publicaties van de overheden, die op PLOOI aansluiten. Via PLOOI wordt overige documentatie bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het platform PLOOI alleen maar documenten van het Rijk bevatten. Lagere overheden (provincies, gemeentes, waterschappen) konden vrijwillig aansluiten. Die vrijwillige aansluiting veranderde doordat de Tweede kamer aansluiting op PLOOI ook voor die categorieën verplicht stelden. De (late) introductie van artikel 3.3b in de Woo – waarbij PLOOI als verplicht platform voor openbaarmaking wordt voorgeschreven – leidt tot best wat vraagstukken.

 

Theorie en nu praktijk?

Aanvankelijk zou PLOOI voor lagere overheden alleen een verwijsindex zijn, de documenten zouden op de eigen websites beschikbaar moeten zijn. Dat is nu niet meer zo, de documenten moeten via PLOOI beschikbaar komen. De verplichting is absoluut geformuleerd; er lijken geen uitzonderingen toegelaten. Iedere organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor de archivering (informatiebeheer) van documenten die ze beheren. Het authentieke exemplaar wordt beheerd en tijdig vernietigd in de eigen systemen en het geanonimiseerde publicatie exemplaar via PLOOI.

Aanleveren op PLOOI kan op drie manieren:

  1. Loket Via een website-loket kunnen documenten per stuk (of in zeer beperkte bundels) worden aangeleverd. Deze mogelijkheid is in de eerste versie van PLOOI in een minimale variant gerealiseerd. Deze optie kan worden gebruikt voor bestuursorganen die weinig documenten publiceren en/of die (nog) niet beschikken over een infrastructuur voor geautomatiseerde aanlevering.
  2. Pull-API Een API is een Application Programming Interface, een set van technische afspraken waardoor computersystemen met elkaar kunnen communiceren. Bij een pull-API worden documenten door PLOOI op geautomatiseerde wijze opgehaald bij een bestuursorgaan, die ze daartoe heeft klaargezet in een omgeving waartoe PLOOI toegang heeft.
  3. Push-API: Bij een push-API worden documenten door het bestuursorgaan op geautomatiseerde wijze aangeboden bij PLOOI via een door PLOOI daartoe beschikbaar gesteld koppelvlak.

 

Het is niet reëel om te verwachten dat PLOOI deze functies in mei 2022 gereed heeft en dat lagere overheden documenten op deze manier al kunnen aanleveren. Dit vraagstuk staat dus nog open.

Waar ook geen antwoord op is, hoe er gemetadateerd moet worden. Overheden hanteren vaak  het TMLO/MDTO en dan ook nog in verkorte vorm, maar PLOOI hanteert een TOOI standaard.

 

Andere vraagstukken

  • Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor archivering, wat voor status heeft PLOOI als het wel lukt om aan te sluiten? Het lijkt mij dat PLOOI in navolging van het OLO, DSO, ruimtelijke plannen, geen archiveringsfunctie heeft. Dit heeft ook een milieuaspect, moeten we nog meer datacentra gaan bouwen voor dubbele opslag?
  • Theoretisch zou er met de nieuwe Archiefwet in de hand na 10 jaar de functie van PLOOI vervallen vanwege overbrenging naar het e-depot/archiefbewaarplaats c.q. bewaren bij de bron.
  • Ontstaan hierdoor verschillen in openbaarheidsregimes? 
  • Dan zijn sommige bewaartermijnen van documenten veel korter dan 10 jaar. Je zou dus de situatie kunnen krijgen dat de authentieke exemplaren zoals WOB-verzoeken binnen de termijn zijn vernietigd conform de selectielijst, maar dat de andere exemplaren nog online staan. 
  • Tot slot, is het niet veel beter dat burgers voor de eigen documenten een digitale kluis in te richten in plaats van PLOOI. Dan hebben burgers pas echt regie over de eigen gegevens. 

Weergaven: 2038

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

andere vraag rond PLOOI. PLOOI wordt verplicht voor alle documenten/alle informatie die je actief openbaar moet maken?
Informatie die o.a. actief openbaar gemaakt moet worden (en deels al openbaar wordt gemaakt) is informatie over de organisatie: organogram, hoe zit de organisatie in elkaar e.d. Dat staat veelal 'gewoon' op de website en dat lijkt mij prima. Daar is PLOOI toch niet voor?Yvonne Welings zei:

Of je de geanonimiseerde versie ook permanent gaat bewaren langer dan 10 jaar is een keuze.

Niet helemaal. Ik wil dit wel aanmerken als nieuw gevormd document, omdat dit de versie is die openbaar gemaakt is. Het is belangrijk om ook na 10 jaar te kunnen aantonen welke informatie uit dat document men wel en niet kon waarnemen. Zowel voor de recht- en bewijszoekende burger als voor historisch/statistisch/wetenschappelijk onderzoek lijkt me dat van belang.
En verder kan je er vanuit gaan dat veel geanonimiseerde, blijvend te bewaren documenten ook na die 10 jaar nog geanonimiseerd beschikbaargesteld moeten worden. Het zou vreemd zijn om dat niet op te nemen in het e-depot, zodat je het meteen weer beschikbaar kan stellen. 

Maar waar KOOP nog niet aan uit is, is dat ook KOOP overweegt op centraal niveau ook na overbrenging het geanonimiseerde exemplaar van (de)centrale overheid te gaan bewaren.

Dat zou vreemd zijn, inderdaad. 

Hetzelfde geldt voor de Raadsverslagen. Die staan over het algemeen ook al lang op de website van de gemeentes. En ik wil ook wel eens zien hoe PLOOI omgaat met videotulen in bijvoorbeeld Notubiz. Ik heb de indruk dat PLOOI bij de WOO vooral gaat over 'platte' documenten. Dat zie je ook bij de aanlevering aan Ruimtelijkeplannen.nl (Rp). Dat wordt in losse tekstbestanden (zowel data als metadata) op PLOOI gezet, geharvest en daarna pas door Rp waarneembaar en interactief gemaakt.

Daarom vermoed ik dat PLOOI ook de optie van permalinks gaat bieden: je zet een niet-wijzigende link naar het originele document/bestand op PLOOI, om de gebruiker door te verwijzen.

jack karelse zei:

andere vraag rond PLOOI. PLOOI wordt verplicht voor alle documenten/alle informatie die je actief openbaar moet maken?
Informatie die o.a. actief openbaar gemaakt moet worden (en deels al openbaar wordt gemaakt) is informatie over de organisatie: organogram, hoe zit de organisatie in elkaar e.d. Dat staat veelal 'gewoon' op de website en dat lijkt mij prima. Daar is PLOOI toch niet voor?

ja; zo is er mogelijk meer informatie. Het is fijn dat er voor een deel van de openbaar te maken informatie een middel als PLOOI is/komt. Als dat niet voor alles nodig of handig is moet dat in orde zijn.

Chido Houbraken zei:

Hetzelfde geldt voor de Raadsverslagen. Die staan over het algemeen ook al lang op de website van de gemeentes. En ik wil ook wel eens zien hoe PLOOI omgaat met videotulen in bijvoorbeeld Notubiz.(...)

Vandaag 16 mei 2022 hebben alle gemeenten een brief ontvangen van de VNG met het volgende advies:

Herijking PLOOI
In een brief d.d. 26 april 2022 van de minister van BZK aan de Tweede Kamer is uitvoeriger ingegaan op PLOOI, dat door het Kennis- en exploitatiecentrum Open OverheidsPublicaties (KOOP), een agentschap van BZK, wordt ontwikkeld. De opzet van PLOOI wordt herijkt naar aanleiding van een onderzoek en de verplichtstelling van het gebruik van deze voorziening in de laatste fase van de parlementaire besluitvorming. Wij zijn in overleg met BZK en de koepels van de medeoverheden over de inrichting en de aansluitvoorwaarden van PLOOI en de wijze waarop de informatie wordt ontsloten. Er zal een businesscase worden opgesteld waarin de scenario’s ‘halen’ en ‘brengen’ van informatie op de gevolgen en haalbaarheid worden gewogen. Aansluitend zal een uitvoeringstoets worden opgesteld. Hangende de definitieve besluitvorming zal een aantal onomstreden stappen worden genomen om te voorkomen dat het ontwikkelproces stilvalt. Onder meer de ontwikkeling van koppelvlakken (API’s).
Naar verwachting zal in de loop van 2023 PLOOI operationeel worden en bekend worden hoe op het platform aangesloten kan worden. Wij zijn verder in overleg over de volgorde waarop de informatiecategorieën vervolgens actief openbaar moeten worden gemaakt. Aansluitend zal de komende jaren de verplichting per Koninklijke Besluit gefaseerd in werking treden.

Actief openbaar maken vooruitlopend op de verplichting
Wij roepen u hierbij op om niet te wachten op het operationeel worden van PLOOI om documenten van de 11 informatiecategorieën actief openbaar te maken op een eigen website of platform. Het past in de geest van de wet om voortvarend aan de slag te gaan met de beweging naar een meer transparante overheid. Daarmee kan worden bijgedragen aan het vertrouwen van de burger. Dit sluit ook aan bij de inspanningsverplichting in de Woo om informatie over beleid actief openbaar te maken (art. 3.1 Woo, oude art. 8 Wob). Verschillende gemeenten hebben op basis van een eigen afweging al hiertoe besloten. Over eventuele migratie naar PLOOI van eerder gepubliceerde informatie op een later moment zijn nog geen besluiten genomen. Zodra de verplichte metadata en andere aandachtspunten bij de publicatie van documenten bekend zijn, zal dat worden gecommuniceerd.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden