Categorieën uitsluitingenlijst gemeentelijke bouwarchieven

Bouwarchieven openbaar

Bouwarchieven over de periode 1901-2010 zijn openbaar op grond van artikel 57 van de Woningwet en vanaf 2010 op grond van nadere bepalingen in de BAG. Ook het kadaster is sinds 1832 een openbaar register.

Echt openbaar?

De laatste tijd is wat discussie ontstaan of die openbaarheid in stand kan worden gehouden in relatie tot de AVG. Daar wordt met name de nadruk gelegd op de persoonsgegevens. Op 29 juni 2018 stuurde de Minister van BZK hierover een kamerbrief (link). In deze brief worden alle aspecten op een rijtje gezet, zo ook het aspect van veiligheid. Ze zegt hierover:

Ik bereid een algemene maatregel van bestuur voor waarin wordt geregeld dat de informatie over personen die mogelijk een persoonlijk risico lopen of bedreigd worden kan worden afgeschermd; om objectief te kunnen bepalen of iemand voor afscherming in aanmerking komt wordt aangesloten bij het stelsel van bewaken en beveiligen.

Beperkingen vanwege veiligheid

Sommige gemeenten werken met een aantal standaarduitsluitingen voor panden met een verhoogd veiligheidsrisico. Panden met een verhoogd veiligheidsrisico worden aan de openbaarheid onttrokken. Panden met een verhoogd veiligheidsrisico zijn in ieder geval: banken, gevangenissen, politiebureaus, militaire en semimilitaire objecten, Blijf-van-mijn-lijfhuizen, geldautomaten, stations, drinkwaterproductiefaciliteiten, hoogspanning schakelstations en de woning van de burgemeester.  Bij wijzigingen in de functie van een pand, of bij nieuwbouw wordt bekeken of het pand blijft vallen of komt te vallen onder een uitsluiting

Belanghebbenden kunnen ook verzoeken indienen tot uitsluiting. Je kunt hierbij denken aan functionarissen met een beroep die veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Actueel houden en criteria

In de praktijk blijkt het zeer moeilijk te zijn om de uitsluitingenlijst actueel te houden. Een goed voorbeeld zijn de vele mutaties van bankkluizen.

Iedere gemeente heeft zo haar eigen of geen beleid ontwikkeld op dit gebied. Er is geen landelijke lijst met criteria. Ook een adviesvraag bij  AIVD heeft niet geleid tot duidelijke criteria welke panden uitgesloten kunnen worden.

Vraagstelling BREED

Welke criteria hanteert jouw gemeente voor uitsluitingen en bij welk dienstonderdeel is dit vraagstuk belegd? De vraag wordt ook gesteld als input voor een nieuwe VNG handreiking over het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van overheidsinformatie bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats c.q. eDepot.

Weergaven: 772

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Openbaar is openbaar. Op basis van de WOB kan informatie die geclassificeerd worden uitgesloten. Beoordeling door bevoegd gezag (dus College van B&W), advies van juristen hierover is aan te bevelen. Overgedragen archieven zijn openbaar tenzij er bij overdracht/overbrenging een beperking is opgelegd. Beoordeling door de archivaris.

We hebben het hier over het moment voor overdracht, van WOB naar Archiefwetregime. Veiligheid is een beperking die in de verklaring van overbrenging kan worden opgenomen. Daar wordt input voor gevraagd.

Als een document uitgesloten is van de WOB (bijv. op basis van staatsveiligheid), dan is dat een goed argument om bij overdracht - mits nog actueel van toepassing - te hanteren voor beperking van openbaarheid.

Dat is duidelijk hoewel dit soort uitsluitingen kunnen vervallen omdat ze niet meer actueel zijn en vice versa.

Wat wij willen weten aan welke panden denkt een gemeente voor uitsluiting, horen dar dan musea en pop podia ook bij?

Ik zie geen reden om vergunningendossiers voor musea of poppodia niet openbaar te laten. Welke veiligheid is in het geding na overbrenging ? De technische tekeningen van een alarminstallatie zijn echt wel verouderd als ze al in het dossier zaten... Er meestal loop je gewoon als bezoeker binnen om te zien hoe het gebouw in elkaar steekt. Ik ga niet uit van op documenten gerichte inbrekers. Maar wellicht ben ik te goedgelovig...

Weliswaar een scriptie uit 2012, maar biedt wel wat inzichten, zie 3.4. scriptieBWopinternet.pdf

Helaas is de alinea in de scriptie waarnaar je verwijst met geen enkele verwijzing naar wet- of regelgeving onderbouwd. Ik concludeer daarom dat dit - hoewel begrijpelijk - niet op wet- en regelgeving is gebaseerd. Mogelijk gelden lokale regels, maar m.i. geen landelijke.

Dat zie je in mijn optiek toch niet juist, in de WOB zijn wel degelijk uitzonderingsgronden opgenomen evenals in de Archiefwet wegens staatsveiligheid. WOB en Archiefwet zijn complementaire wetgeving (voor en na overbrenging).

De gemeente Hollands Kroon verwoordt het als volgt op de website:</p>

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

  • die over de staatsveiligheid gaan;
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens, nu AVG).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
  • voorkennis voorkomen bij de aanvrager.

Op landelijk niveau kwam ik dit voorbeeld tegen van beperking, de bouwplannen van het Binnenhof.</p>

Ik wil met deze bijdrage concrete voorbeelden op lokaal niveau ontvangen, nu belanden we in een discussie van welles en nietes of staatsveiligheid een beperking in deze is.

Yvonne,

Het moet zker geen welles niets discussie worden. Staatveiligheid is natuurlijk een weigeringsgrond, maar het lijkt mij zeer discutabel om een bouwtekening van zeg 20 jaar geleden nog als staatsgeheim te bestempelen. Zeker als het niet eens om overheidsgebouwen als banken of stadions gaat.

Bedrijfsgeheimen als weigeringsgrond na 20 jaar vind ik ook heel vergezocht. De rechter al daar uitspraak in kunnen doen als inzage of openbaarmaking geweigerd is.

Daar ben ik het mee eens, maar ook na 20 jaar kan die bankkluis zich gewoon nog op dezelfde plaats bevinden. Dat is althans mijn ervaring.

Wordt niet direct genoemd, en misschien niet gehanteerd door gemeenten, maar waarschijnlijk wel door het rijk: woningen van diplomaten (ambassadeur/consul)?

Goede toevoeging, dank Marieke. De vraag had ik ook aan de orde gesteld in verband met een nieuwe VNG handreiking op het gebied van openbaarheidsbeperkingen. Zodra die is gepubliceerd, zal

ik dat via BREED laten weten.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden