Aanwijzingsbesluit vervangt benoemingsbesluit archivaris uit de Archiefwet vanaf 2020

De Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) treedt met ingang van 1 januari 2020 in werking. De Archiefwet 1995 wordt dus wel degelijk aangepast en dat betekent in de praktijk dat veel benoemingsbesluiten vanaf 2020 moeten worden omgezet in aanwijzingsbesluiten.

Situatie nu

Archiefwet 1995

  • 1.De gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek of, zo geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd, door de secretaris.
  • 2. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voorzover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van burgemeester en wethouders, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de gemeentearchivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt de gemeenteraad een verordening vast, welke aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld.
  • 3. De gemeentearchivaris wordt door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen.

 

Vanaf 2020 gemeenten

Aanpassing wetten in verband met de Invoering van de WNRA:

Archiefwet Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

  1. In het eerste lid wordt «benoemd» vervangen door «aangewezen».
  2. Het derde lid komt te luiden:
  3. burgemeester en wethouders wijzen de gemeentearchivaris aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentearchivaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

Vanaf 2020 provincies

Archiefwet artikel Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «benoemd» vervangen door «aangewezen».

2. Het derde lid komt te luiden: 3. Gedeputeerde staten wijzen de provinciearchivaris aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van provinciearchivaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar. 

Vanaf 2020 Waterschappen

Archiefwet Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «benoemd» vervangen door «aangewezen».

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Het bestuur wijst de waterschapsarchivaris aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van waterschapsarchivaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

Ook artikel 46 zal worden aangepast.

Weergaven: 268

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

vanaf 2020 artikel 32, sub 3 ....De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentearchivaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar....

maak ik hieruit op dat het aanwijzingsbesluit persoonsgebonden is en niet functiegebonden? M.a.w. moet het college bij wisseling van een archivaris een nieuw aanwijzingsbesluit nemen? 

Ik krijg de indruk dat die persoonsgebonden is door de formulering en heb de vraag bij materiedeskundigen uitgezet. Het model van de VNG voorziet nu in beiden, voor 2020 zal het nieuwe model klaar zijn.

Die indruk krijg ik ook

Het verschil tussen die twee is te vinden in paragraaf 4.3 van de Memorie van Toelichting.

Op dit moment is nog niet duidelijk of er sprake is van overgangsrecht, dat wil zeggen dat wellicht het benoemingsbesluit in stand kan blijven en er niet per se een nieuw aanwijzingsbesluit genomen hoeft te worden.

Wordt vervolgd.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden