PLOOI staat voor Platform Open Overheidsinformatie. Dit platform van KOOP zorgt dat overheidsinformatie gemakkelijk te vinden is. Het platform biedt een centrale plaats voor alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie in Nederland. PLOOI zorgt daarnaast voor samenhang tussen de verschillende openbare overheidsbronnen. Het helpt overheidsorganisaties om informatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en om te voldoen aan de eisen van de Wet open overheid. Dit is een landelijk portaal onder Overheid.nl, dat een verwijsindex bevat naar alle actief openbaar gemaakt publicaties van de overheden, die op PLOOI aansluiten. Via PLOOI wordt overige documentatie bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het platform PLOOI alleen maar documenten van het Rijk bevatten. Lagere overheden (provincies, gemeentes, waterschappen) konden vrijwillig aansluiten. Die vrijwillige aansluiting veranderde doordat de Tweede kamer aansluiting op PLOOI ook voor die categorieën verplicht stelden. De (late) introductie van artikel 3.3b in de Woo – waarbij PLOOI als verplicht platform voor openbaarmaking wordt voorgeschreven – leidt tot best wat vraagstukken.

 

Theorie en nu praktijk?

Aanvankelijk zou PLOOI voor lagere overheden alleen een verwijsindex zijn, de documenten zouden op de eigen websites beschikbaar moeten zijn. Dat is nu niet meer zo, de documenten moeten via PLOOI beschikbaar komen. De verplichting is absoluut geformuleerd; er lijken geen uitzonderingen toegelaten. Iedere organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor de archivering (informatiebeheer) van documenten die ze beheren. Het authentieke exemplaar wordt beheerd en tijdig vernietigd in de eigen systemen en het geanonimiseerde publicatie exemplaar via PLOOI.

Aanleveren op PLOOI kan op drie manieren:

 1. Loket Via een website-loket kunnen documenten per stuk (of in zeer beperkte bundels) worden aangeleverd. Deze mogelijkheid is in de eerste versie van PLOOI in een minimale variant gerealiseerd. Deze optie kan worden gebruikt voor bestuursorganen die weinig documenten publiceren en/of die (nog) niet beschikken over een infrastructuur voor geautomatiseerde aanlevering.
 2. Pull-API Een API is een Application Programming Interface, een set van technische afspraken waardoor computersystemen met elkaar kunnen communiceren. Bij een pull-API worden documenten door PLOOI op geautomatiseerde wijze opgehaald bij een bestuursorgaan, die ze daartoe heeft klaargezet in een omgeving waartoe PLOOI toegang heeft.
 3. Push-API: Bij een push-API worden documenten door het bestuursorgaan op geautomatiseerde wijze aangeboden bij PLOOI via een door PLOOI daartoe beschikbaar gesteld koppelvlak.

 

Het is niet reëel om te verwachten dat PLOOI deze functies in mei 2022 gereed heeft en dat lagere overheden documenten op deze manier al kunnen aanleveren. Dit vraagstuk staat dus nog open.

Waar ook geen antwoord op is, hoe er gemetadateerd moet worden. Overheden hanteren vaak  het TMLO/MDTO en dan ook nog in verkorte vorm, maar PLOOI hanteert een TOOI standaard.

 

Andere vraagstukken

 • Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor archivering, wat voor status heeft PLOOI als het wel lukt om aan te sluiten? Het lijkt mij dat PLOOI in navolging van het OLO, DSO, ruimtelijke plannen, geen archiveringsfunctie heeft. Dit heeft ook een milieuaspect, moeten we nog meer datacentra gaan bouwen voor dubbele opslag?
 • Theoretisch zou er met de nieuwe Archiefwet in de hand na 10 jaar de functie van PLOOI vervallen vanwege overbrenging naar het e-depot/archiefbewaarplaats c.q. bewaren bij de bron.
 • Ontstaan hierdoor verschillen in openbaarheidsregimes? 
 • Dan zijn sommige bewaartermijnen van documenten veel korter dan 10 jaar. Je zou dus de situatie kunnen krijgen dat de authentieke exemplaren zoals WOB-verzoeken binnen de termijn zijn vernietigd conform de selectielijst, maar dat de andere exemplaren nog online staan. 
 • Tot slot, is het niet veel beter dat burgers voor de eigen documenten een digitale kluis in te richten in plaats van PLOOI. Dan hebben burgers pas echt regie over de eigen gegevens. 

Weergaven: 2024

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

"Men" is bezig met een herontwerp van PLOOI. Ik neem aan dat zij deze vraagstukken daarin meenemen. Wellicht is het een goed idee om deze sdiscussie aan KOOP door te geven.

PLOOI heeft ook een ambitie om "data te verrijken". Daarmee ontstaat m.i. nieuw archief. Dat zullen zij zich ook wel realiseren, neem ik aan.

Die discussie wordt ook met KOOP gevoerd en daar komen deze vraagstukken ook uit voort. In feite betreft het dubbele opslag en over het algemeen worden die documenten altijd vernietigd.

Plooi bestaat al even als gesloten platform (eigenlijk een uitgebreid koppelvlak) en wordt volgens mij gebruikt door oa Ruimtelijkeplannen.nl voor bestemmingsplannen en door Overheid.nl voor sommige andere publicaties. Het loket bestaat al langer en ook het 'harvesten' van documenten en metadata uit de lokatie van de betreffende overheid gebeurt al. Wat nieuw is, is dat iedereen rechtstreeks via Plooi informatie moet kunnen vinden.

De index-verwijzing blijft feitelijk in stand in de vorm van API's (met name de pull-API). Ik vermoed dat de 3 functies er al zijn en nu getest worden voor de nieuwe situatie.

Het is niet zo dat alles dat op Plooi staat dubbele opslag is. Immers, alleen daar staat bijvoorbeeld de geanonimiseerde versie van een document, terwijl de ongeanonimiseerde, originele, versie in de archieven van de overheidsdienst zit. Feitelijk wordt dan nieuw archief gecreëerd, aangezien dit de versie is die de burger in eerste instantie te zien krijgt. Als je het overheidshandelen wil kunnen reconstrueren, moet je ook weten wat die overheid aan informatie naar buiten bracht en hoe die waargenomen kon worden (maw: wat kon de burger vinden en hoe zag dat er uit?). Daarom willen we inhet e-depot van het WBA (zo is nu ons idee) beide versies opnemen, dus zowel het origineel als de versie op Plooi. Inclusief de metadata, natuurlijk. Dit is ook handig voor onszelf, aangezien anonimiseren bij overbrenging na 10 jaar meestal ook nog nodig is. Zo hebben we meteen een exemplaar voor raadpleging beschikbaar.

Hoe het met selectie en vernietiging op Plooi zit, is me niet duidelijk. De oude versie (januari 2021) van de Handreiking Actief openbaar maken doe je zo! was daar vrij duidelijk in (zie blz. 11 e.v.), maar de nieuwe (versie 02-12-2021) houdt ineens een slag om de arm.

PLOOI bestaat zeker even. Wat de Woo betreft zou aansluiting aanvankelijk alleen voor voor het Rijk verplicht zijn (link).  De gemeente Tilburg neemt deel aan de proeftuin aansluiting PLOOI met het zaaksysteem. 

Pas later is de aansluiting ook verplicht gesteld voor lagere overheden (link). Dat gaat technisch niet lukken voor mei 2022.

Of je de geanonimiseerde versie ook permanent gaat bewaren langer dan 10 jaar is een keuze.

Maar waar KOOP nog niet aan uit is, is dat ook KOOP overweegt op centraal niveau ook na overbrenging het geanonimiseerde exemplaar van (de)centrale overheid te gaan bewaren. Dat laatste verontrust me gezien onze milieuproblematiek in Nederland. Daarnaast overweegt KOOP wanneer het origineel is vernietigd toch het gepubliceerde exemplaar ook te bewaren. 

Wellicht wordt er om deze reden geen nieuwe versie gepubliceerd? 

Zie ook bijgevoegd schema: 

WOO%2B-%2BWEP%2B-%2BOW.pdf

Dit is wat KOOP zelf zegt:

De Woo kent een inwerkingtredingsdatum van 1 mei 2022. Dit betekent niet dat alle overheidsorganisaties ook meteen de verplichting hebben om op die datum al aangesloten te zijn bij PLOOI voor actieve openbaarmaking van documenten in alle informatiecategorieën genoemd in de Woo. De wet staat nadrukkelijk een fasering toe. Bij koninklijk besluit zal een duidelijke fasering worden aangegeven, per overheidsorganisatietype en per informatiecategorie. Tot de wettelijke verplichting ingaat, staat het organisaties zelf vrij om documenten actief openbaar te maken via bijvoorbeeld de eigen website.

Veelgestelde vragen PLOOI | Voor overheden | KOOP Kennis- en exploi...

KOOP is inmiddels afgestapt van het harvesten (pull-API) vanuit PLOOI. Dit kwam naar voren tijdens een vraag in de gebruikersraad KOOP van 2-11-2021. Ook bij de veel gestelde vragen lees je dit terug:

Aanlevering aan PLOOI wordt op twee manieren mogelijk:

 • Document en metadata worden via een generieke push-API aan PLOOI aangeboden

 • Document en metadata worden in het PLOOI-aanleverloket aangeboden. 
  Er is één centraal PLOOI-aanleverloket voor alle aan te sluiten instanties. In deze omgeving kunnen organisaties bestanden en metadata aanleveren. Voor aanlevering via het PLOOI-aanleverloket moet minstens één medewerker van de aan te sluiten organisatie worden geautoriseerd. 

Een organisatie kan van beide opties gebruik maken en/of vanuit meerdere bronapplicaties aansluiten op de generieke push-API.

Op 23 december is de eerste nieuwsbrief verzonden over de ontwikkelingen bij PLOOI. Deze is ook online te lezen via de link: PerfectView. Bij interesse kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief via  PLOOI-nieuwsbrief

In de eerste  nieuwsbrief is o.a. aandacht over:

 • Implementatieteam PLOOI
 • Veelgestelde vragen
 • OpenAPI-specificatie PLOOI versie v0.1.1-alpha

@Sanne, we hebben begrepen dat voor het aanleveren aan KOOP, dat nu overigens technisch niet mogelijk is, je als gemeente naast het MDTO of TMLO nog eens extra moet metadateren. Weet je hier toevallig ook meer over? 

Zoals Jeroen al aangeeft aanmelden op de nieuwsbrief, en de veel gestelde vragen op de PLOOI site geven een beetje inzicht. Daar vind ik informatie over metadata bij de vraag "Is er meer duidelijkheid te geven over metadata in PLOOI?" Hier vind je al een aantal velden met omschrijving en een voorbeeld. Bij de vraag "Hoe verhoudt TOOI zich tot MDTO?" staat dat het nog nader wordt uitgewerkt en toegelicht.

Yvonne Welings zei:

@Sanne, we hebben begrepen dat voor het aanleveren aan KOOP, dat nu overigens technisch niet mogelijk is, je als gemeente naast het MDTO of TMLO nog eens extra moet metadateren. Weet je hier toevallig ook meer over? 

Wij hebben van een vertegenwoordiger van KOOP vernomen dat ze met het Nationaal Archief gaan overleggen hoe een en ander moet gaan matchen. Persoonlijk kreeg ik de indruk van meerwerk. Maar voorlopig is de eigen website toch het eerste kanaal volgens de nieuwsbrief.

Hopelijk wordt het stukje bij beetje steeds duidelijker ;).

Antwoorden op discussie

RSS

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden