Raakvlakken juridische 2 Daagse met ons vakgebied 11 en 12 november 2019

Tijdens de juridische 2 Daagse worden diverse workshops gegeven, die raakvlakken hebben met ons vakgebied.

Voor het volledige programma zie deze link:

Maandag 11 november, deelsessies (blauwe blokken)

1A Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid

Tijd: 10:15 - 12:45

Wordt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnenkort vervangen door de Wet open overheid (Woo)? Daar lijkt het wel op. In dit actualiteitencollege wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de rechtspraak over de Wob, maar ook aan de Woo. In het ‘Wob gedeelte’ zullen de belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar op het gebied van de Wob worden besproken en de consequenties daarvan voor de uitvoeringspraktijk. Ook zal in algemene zin worden ingegaan op de vraag hoe om te gaan met omvangrijke Wob-verzoeken. Uw input is daarbij van harte welkom, zodat ‘best practices’ kunnen worden uitgewisseld. In het ‘Woo-gedeelte’ kijken we vooruit naar de juridische veranderingen voor gemeenten op het moment dat de Woo in werking treedt. De indieners van de Woo willen de transparantie bevorderen door overheden te verplichten veel meer informatie actief openbaar te maken. Impactanalyses wijzen uit dat de uitvoeringskosten hoog zijn, maar het huidige kabinet heeft een nadere uitwerking van het wetsvoorstel opgenomen in het Regeerakkoord. Ook de VNG is inmiddels op hoofdlijnen positief over de inhoud van het herziene wetsvoorstel. De wijzigingen en praktische gevolgen van de Woo, in vergelijking met de Wob, komen uitgebreid aan bod. Medewerkers van de VNG praten u bovendien bij over de lobby op het gebied van de Woo. Een praktische benadering staat altijd voorop en er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop bent u niet alleen ‘up to date’, maar ook voorbereid op dat wat komen gaat. Spreker:

 • Elisabeth Pietermaat, advocaat en partner bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn

1K Actuele ontwikkelingen Wet Hergebruik Overheidsinformatie

Tijd: 13:30 - 16:00

De EU PSI-directive/wet hergebruik overheidsinformatie verplicht overheden om op verzoek data open te maken in een machineleesbaar format. Deze data leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een economisch vitaal AI-industrie in Nederland.

Het afgelopen jaar is de PSI directive geëvalueerd en aansluitend aangepast. Onder meer zijn nieuwe verplichtingen geïntroduceerd om realtime data realtime ter beschikking te stellen, komt er standaardisatie van open data op het Europees niveau en worden de mogelijkheden van de overheid om exclusieve exploitatiecontracten af te sluiten met aanbieders van diensten te beperken.

Sprekers:

 • Jelle Verburg, datamanager bij KOOP
 • Sander Bakker, pilotmanager DA2020 bij VNG realisatie
 • Haye Hazeberg, projectleider wetgevingstraject rond de Who bij het Ministerie van BZK
 • Cornelis van der Sluis, advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten

2E Een herziene WGR: meer grip van gemeenten op samenwerking

Tijd: 10:45 - 13:00

Er geldt een wettelijke voorkeur voor publiekrechtelijke vormgeving van intergemeentelijke samenwerking. Dat moet dan via de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit omdat die wet voorziet in allerlei vormen van politieke controle, het verlengd lokaal bestuur. Toch wordt in de praktijk weinig grip op samenwerking ervaren. In deze sessie wordt ingegaan op de reeds bestaande mogelijkheden van grip op samenwerking en modellen in de praktijk. En hoe gaat de aanstaand wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan betere mogelijkheden tot grip?

 

Spreker:

 • Rob de Greef, advocaat partner bij Proof adviseurs

 

2M Wet elektronische bekendmaking

Tijd: 14:00 - 16:30

De gewijzigde wet elektronische bekendmaking treedt op 1 januari 2021 in werking.

Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat alle publicaties in het officiële publicatieblad moeten worden gedaan en met gebruikmaking van DROP worden gepubliceerd.

Daarnaast wordt het verplicht om stukken die ter inzage worden gelegd ook op internet beschikbaar te stellen en om naast verordeningen ook beleidsregels in de regelingenbank op te nemen.

In deze deelsessie wordt u geïnformeerd over de inhoud van het wetsvoorstel, wat bij de implementatie van belang is en hoe KOOP u daarbij zal ondersteunen.

Sprekers:

 • Hans Flier, programmamanager bij het Ministerie van BZK
 • Rick Tromp, senior medewerker Informatievoorziening bij het Ministerie van BZK
 • Albert Ruitenberg, senior accountmanager bij KOOP

2.4 en 2.10 Digitale handtekening

Tijd: 10:45 - 11:45

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de juridische aspecten en uitvoeringsvragen rondom de digitale handtekening (ook wel genoemd: elektronische handtekening). Dit is een actueel onderwerp. Gemeenten zijn nog steeds bezig de overstap te maken van op papier werken naar papierarm of zelfs in zijn geheel digitaal werken. Bovendien is op 1 juli 2016 de Europese eIDAS-verordening (910/2014) van toepassing geworden. Deze verordening bevat onder meer de juridische regels omtrent de elektronische handtekening. Ook is er rechtspraak over de digitale handtekening. Bij de implementatie van de verordening leven diverse vragen bij gemeenten. In de sessie wordt ingegaan op deze ontwikkelingen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de verschillende varianten van een elektronische handtekening en is er oog voor de dilemma’s waar gemeenten tegenaan kunnen lopen als zij de digitale handtekening binnen hun gemeente (verder) implementeren. Deze sessie is in samenwerking met gemeente Zoetermeer.

Spreker:

 • Nico Statius Muller, senior Analist binnen team Impactanalyse van VNG Realisatie en projectleider Bedrijfs- en Informatiearchitectuur Omgevingswet

2.15 en 2.21 Openbaarheid(sbeperkingen) onder de Archiefwet 1995

Tijd: 14:00 - 15:00

Lang vóór de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet persoonsregistraties, was er al een wet die voorwaarden stelde voor actieve openbaarheid, de noodzakelijke beperking daarvan en privacybescherming bij de overheid. Dat was de Grootmoeder van alle informatiewetten: de Archiefwet. De Archiefwet 1962 stelde dat blijvend te bewaren overheidsinformatie bij overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats, ook daadwerkelijk voor eenieder kosteloos raadpleegbaar is. Dit uitgangspunt bleef behouden bij haar opvolger de Archiefwet 1995, die het moment van overbrenging verkortte naar 20 jaar.

Openbaarheid van overheidsinformatie is dus onder de Archiefwet de norm. En dat hoort ook zo in het openbaar bestuur. Maar als het nodig is om bescherming te bieden aan de privacy of veiligheid van burgers en bestuurders, de redelijke belangen van ondernemers of zelfs de Staat en zijn bondgenoten, dan biedt de Archiefwet hiervoor de nodige waarborgen. Mits die waarborgen rechtmatig zijn aangewend. En dat gebeurt lang niet altijd bij gemeenten, met de nodige juridische risico’s als gevolg.

In deze sessie neemt de VNG Adviescommissie Archieven u mee in haar nieuwe Handreiking Openbaarheidsbeperkingen. Wat betekent de norm van openbaarheid onder de Archiefwet, wat is het verschil met de Wob? Wat zijn de beperkingen die een gemeente in redelijkheid moet stellen aan dat primaat van openbaarheid? Wat is hierbij de invloed van de AVG? Hoe wordt dit in de praktijk vormgegeven, en volstaat dat ook? Wat zijn de risico’s waar u als jurist op moet letten? En welke veranderingen ziet de VNG aankomen bij de invoering van de Wet open overheid (Woo) en de gelijktijdige herziening van haar Oma, de Archiefwet? Op deze en meer vragen geeft de Adviescommissie Archieven een antwoord of schetsen wij de uitdagingen, in discussie met de deelnemers van deze sessie.

Hiernaast wordt u geïnformeerd over de op handen zijnde wijziging door OCW van de Archiefwet dit najaar en met name op het aspect openbaarheid.

Sprekers:

 • Joost van Koutrik, plv archivaris bij het Utrechts archief en lid van de VNG adviescommissie archieven
 • Jamil Jawad, VNG secretaris adviescommissie archieven

 

Weergaven: 95

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden