Noodwet digitale besluitvorming in de maak

Bron: Gemeente Nu

Er komt een noodwet voor digitale besluitvorming door de gemeenteraad, de inhoud van de regeling voor ondersteuning van zzp’ers wordt morgen verwacht en in het sociaal domein zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van financiering. Een update met ontwikkelingen vanuit het Rijk die impact hebben op gemeenten.

Minister Knops is bezig met een wetsvoorstel om te zorgen dat gemeenten digitaal besluiten kunnen n.... Dat schrijft Knops in antwoord op Kamervragen over digitale besluitvorming in gemeenten e.... ‘Afgaande op de eerste signalen vorige week, heb ik de voorbereidingen voor een tijdelijke voorziening direct ter hand genomen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk bereiken.’ Volgens vragensteller Attje Kuiken ligt het voorstel waarschijnlijk aanstaande vrijdag bij de ministerraad.

Er werd door diverse partijen opgeroepen tot digitale besluitvorming door gemeenteraden, dat is nu juridisch niet mogelijk. Knops is van mening dat onder de huidige omstandigheden daar een uitzondering op moet komen om de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid van besluitvormin.... ‘Mits de openbaarheid van raadsvergaderingen behouden blijft en voor zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is.’ Gemeenteraden mogen overigens nog wel bij elkaar komen, werd van de week bekend.

Over collegevergaderingen geeft Knops aan dat voor colleges digitale besluitvorming op grond van de Gemeentewet al mogelijk is. ‘Collegevergaderingen zijn besloten. De besluiten die het college neemt, hebben een overwegend voorbereidend en uitvoerend karakter. Mijn ministerie heeft vorige week overigens direct in voorlichting over de bestaande mogelijkheden voorzien,’ schrijft Knops, maar die informatie leidde tot verwarring.

Aanvragen Tozo

Gemeenten krijgen veel aanmeldingen voor en vragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) Die ondersteunt zelfstandige ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Er wordt naar gestreefd om vrijdag aanstaande de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet een oproep aan zelfstandigen:

‘Mocht u nog enige ontvangsten hebben dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven.’

Sociaal domein

De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De VNG vat de kern van de afspraken samen over de continuïteit van financiering.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS de informatievoorziening in het jeugdveld over de gevolgen van de coronacrisis. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder andere de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg, de jeugd-ggz, het onderwijs, de kinderopvang en met de VNG, cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen. De informatie is te vinden op nji.nl/coronavirus.

Ook staan er voorbeelden van hoe gemeenten kwetsbare gezinnen ondersteunen. De VNG met het ministerie van Onderwijs de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is. De gemeente kan ernstige situaties bijvoorbeeld helpen met noodopvang.

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer in een brief over de noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid-19.

Geen huisuitzettingen

Niemand mag door de coronacrisis op straat belanden. Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen hebben afgesproken dat er geen huisuitzettingen plaatsvinden. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen.

Weergaven: 124

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden