Kamervragen over illegale vernietiging van archieven bij de Belastingdienst augustus 2020

Bron: Tweede Kamer 2020Z15232

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretarissen van Financiën
over de illegale vernietiging van archieven bij de Belastingdienst/Toeslagen,
mogelijke strafbaarheid daarvan en een stop op elke vernietiging van
archieven van de Belastingdienst/Toeslagen tijdens de periode van de
Uitvoering Herstel Toeslagen (ingezonden 31 augustus 2020).
Vraag 1
Herinnert u zich dat u eerder vragen beantwoord heeft over de illegale
vernietiging van 9000 beroepsdossiers toeslagen, die bewaard hadden
moeten blijven?1
Vraag 2
Herinnert u zich dat u meldde dat deze dossiers vernietigd waren onder regel
nummer 201 handeling 24?
Vraag 3
Klopt het dat beroepsdossiers van toeslagen helemaal niet onder nummer
201, handeling 24 vallen, omdat het besluit waarnaar verwezen wordt2 en de
bijbehorende selectielijst3 alleen maar over belastingen gaat (de blauwe
dienst) en in zijn geheel niet over toeslagen en alle documenten die daarbij
horen?
Vraag 4
Hoe kan het dat de Belastingdienst, dat een apart onderdeel vormt – en nu
zelfs onder een andere Staatssecretaris en een andere directeur-generaal (DG)
valt – in staat is om de archieven van de Belastingdienst/Toeslagen illegaal te
vernietigen?
1 Antwoord op Kamervragen, documentnummer 2020D31815
2 Staatscourant, 21 februari 2012, Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio’s en fiscale processen vanaf 2007 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012
3159.html)
3 Nationaal Archief, Selectielijst voor de administratieve neerslag voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst, voor het onderdeel Belastingregio’s (fiscale processen), 2007
(Gehele dag) (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst...)
kv-tk-2020Z15232
’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 1
Vraag 5
Bent u ervan op de hoogte dat in de selectielijst van de Belastingdienst is
opgenomen (paragraaf 6) dat stukken van blijvende waarde (SBW) bewaard
moeten blijven en dat die gedefinieerd zijn als: «Stukken van blijvende
waarde zijn alle documenten die moeten worden bewaard zo lang de
belastingplicht of actualiteitswaarde (van het document) bestaat»?
Vraag 6
Denkt u dat de stukken, die betrekking hebben op de toeslagenaffaire,
waarnaar nu een parlementaire ondervraging (mini-enquete) loopt, waarvoor
een nieuwe uitvoeringsorganisatie is opgezet met 500 miljoen euro, waarnaar
de Kamer elke week vraagt en waarvan de ouders nog steeds wachten op
hun dossier, actualiteitswaarde hebben en dus bewaard moeten worden of
niet?
Vraag 7
Wilt u er onmiddellijk voor zorgen dat er een moratorium komt op de
vernietiging van stukken, die betrekking hebben op toeslagen, waaronder
(niet limitatief) inbegrepen; bezwaar- en beroepsdossiers, alle beschikkingen,
alle onderzoeken en verslagen daarvan, alle managementverslagen, alle
vermeldingen op zwarte lijsten en elk ander document dat relevant kan zijn
voor individuele compensatie of individueel rechtsherstel?
Vraag 8
Kunt u onmiddellijk een apart archief instellen (een zogenaamd hotspot bij
het Nationaal Archief) en daar de stukken over de kinderopvangtoeslagaffaire
onderbrengen, inclusief de (kopieën van) persoonlijke dossiers en de zwarte
lijsten?
Vraag 9
Is er bij het illegaal vernietigen van archieven in de kinderopvangtoeslagaffaire mogelijk sprake van een ambtsmisdrijf, bijvoorbeeld op basis van artikel
361 van het wetboek van strafrecht: «De ambtenaar of een ander met enige
openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken
bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen,
akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft
verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door
een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar
gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete
van de vijfde categorie.»? Kunt u op deze vraag een heel precies antwoord
geven?
Vraag 10
Bent u ervan op de hoogte dat een gemeente een medewerker terecht
ontslagen heeft omdat deze medewerker illegaal archieven vernietigd had en
dat dat een plichtsverzuim was?4
Vraag 11
Kunt u de verklaringen van vernietiging van de stukken die in 2017, 2018 en
2019 vernietigd zijn op verzoek van de Belastingdienst/Toeslagen aan de
Kamer doen toekomen? En kunt u daarin heel precies aangeven waarin in dat
besluit de beroepszaken zitten?
Vraag 12
Kunt u de opdracht voor de vernietiging van archiefbescheiden van zowel de
Belastingdienst als de Belastingdienst/Toeslagen over het jaar 2020 aan de
Kamer doen toekomen?

Weergaven: 261

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 1 September 2020 op 20.26
Reactie van Jolanda de Jong op 1 September 2020 op 17.38

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet onderzoek naar de naleving van de Archiefwet bij Toeslagen kinderopvang bij de Belastingdienst, zie dit nieuwsbericht van 1-9-2020.

Reactie van Jolanda de Jong op 1 September 2020 op 14.21

Bij een andere zaak - over invorderingsrente - ging het recent ook fout. Hier kon de Belastingdienst de beschikking niet (meer) aanleveren.

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden