Digitaal beschikbaar stellen van milieudossiers

Milieuvergunningen hebben een aparte status., zie beperkt waar het moet:

beperkt-waar-het-moet_20190726.pdf (vng.nl)

 

Artikel 15a 1 Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-infor[1]matie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd. 2 Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd, laat de zorgdrager, in afwijking van artikel 15, derde lid, de ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, of tweede lid, aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing. 3 In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder a, en tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a, worden geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld voorzover in de archiefbescheiden neergelegde milieu-infor[1]matie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer betrekking heeft op emissies in het milieu. 4 Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu is neergelegd, laat de zorgdrager in afwijking van artikel 15, derde lid, ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, de ingevolge artikel 15, eerste lid, onder a, of tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a, aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing.

De Archiefwet is destijds hierop aangepast.

Toch kennen milieudossiers een aantal beperkingen: 

Vertrouwelijkheid/ uitsluitingenlijst

De uitvoeringswet Verdrag van Aarhus (2005) borgt de toegankelijkheid van milieu-informatie (bij voorkeur via internet). Het Verdrag van Aarhus stelt o.a. dat overheden 'alle redelijke inspanningen' moeten leveren om milieu-informatie waarover zij beschikken te bewaren in 'gemakkelijk reproduceerbare en toegankelijke vorm' en toegankelijk maken via elektronische middelen (bij voorkeur via het internet). Milieu-informatie, die na 14 februari 2003 verzameld is, moet geleidelijk elektronisch beschikbaar worden. Bovendien moeten bestuursorganen bij openbaarheid het bedrijfsbelang van geheimhouding afwegen tegen het publiekelijk belang van openbaarheid. Emissiegegevens zijn op grond hiervan in elk geval openbaar. Het publieksbelang (vooral waar het gaat om de gezondheid) is hierbij groter dan het bedrijfsbelang.

Beperkingen bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats/e-Depot

Het is nodig  om vóór overbrenging naar de archiefbewaarplaats/ e-Depot waar nodig beperkende bepalingen aan te brengen i.v.m. openbaarheid (denk aan ‘geheime’ informatie over bedrijfsprocessen van belang voor de concurrent maar ook bezwaarmakers die bij hun bezwaar verzoeken om geheimhouding). Bij iedere herkenbare situatie is overleg met de functionele afdeling nodig. Gegevens van productieprocessen van 50 jaar geleden zijn waarschijnlijk al lang niet meer vertrouwelijk. In principe kan in het digitale milieuarchief op internet op elk adres worden gezocht. De opzet is om bedrijven/instellingen met een verhoogd veiligheidsrisico niet op te nemen en deze aan de openbaarheid te onttrekken.

 

Website

In een digitaal milieuarchief kan je niet alles tonen uit privacy-, en veiligheidsoverwegingen (veiligheidsaspecten, bedrijfsgevoelige informatie). Voor de internetgebruiker worden alleen de relevante onderdelen van de milieudossiers openbaar gemaakt. Concreet gaat het over de volgende stukken die allen betrekking hebben op de Wet milieubeheer:

- vergunningaanvragen (incl. tekeningen, onderzoeksrapporten etc.);

- besluiten;

- meldingen artikel 8.192;

- meldingen op grond van besluiten artikel 8.40/8.413.

 

Handhavingsstukken en overige stukken die niet direct gerelateerd zijn aan bovenstaande stukken worden bij voorkeur niet via internet ontsloten.

 

Persoonsgegevens (AVG)

In de milieudossiers zijn persoonsgegevens opgenomen. Daarmee valt het digitaal milieuarchief onder de AVG. Het College Bescherming Persoonsgegevens  de voorganger van de AP, heeft al lang geleden middels en uitspraak (Nijmegen) duidelijk gemaakt dat een openbaar digitaal archief in principe geen persoonsgegevens van levende personen mag bevatten. Het is geen kadaster. 

Auteurswet

Er is geen strijdigheid met de auteurswet, mits de bepaling wordt opgenomen dat de documenten vallen onder de auteurswet en misbruik niet toegestaan is. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten door de volgende tekst bij de aanvraag op internet te vermelden:

“Verder gebruik, waaronder ook verspreiding, van de geraadpleegde documenten en de daarin vervatte gegevens is onderworpen aan beperkingen en aansprakelijkheid op grond van het auteursrecht. De digitale documenten hebben de status 'digitale werkkopie' en aan de inhoud ervan kunt u geen rechten ontlenen.” 

 

Weergaven: 235

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Joost van Koutrik op 4 Januari 2023 op 12.04

Dat klopt inderdaad, het citaat is een verwijzing naar de derde bijlage van de handreiking: daar staan de relevante wetsartikelen in. En wetsartikelen zijn meestal niet gemakkelijk leesbare taal. In paragraaf 2.2 staat het wat toegankelijker verwoord - althans, dat hoop ik. :)

Milieudossiers zijn wat openbaarheid en de beperking daarvan toch minder eenvoudig dan verwacht. (Denk terug aan de 'vuistdikke' Hinderwetdossiers.) Voorlichting als dit artikel van Yvonne is dus heel welkom.

Reactie van Yvonne Welings op 2 Januari 2023 op 13.11

Dat klopt, het heeft te maken met alle wet- en regelgeving, die niet eenvoudiger wordt.

Reactie van Hennie de Vries op 2 Januari 2023 op 13.08

Misschien ligt het aan mij maar het 1e stuk met zoveel opgesomde artikelen roept bij mij de reactie op van wow !! veel juridische taal maar zoals ik al zei misschien ligt het aan mij 

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden