Wat is Wams?

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) wordt na de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. In een Nader Rapport staat hoe het advies van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel is verwerkt in de wetstekst. Inwerkingtreding is naar verwachting 1 januari 2024. Het wetsvoorstel biedt een wettelijk kader voor gemeenten om nog beter de regie te pakken op een gecoördineerde aanpak in gevallen van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Het waarborgen van de privacy voor de inwoner en regie op de aanpak van meervoudige problematiek bij gemeenten vormen ook de belangrijkste uitgangspunten bij de voorbereidingen voor de implementatie van de wet.

Wetsvoorstel Wams na de zomer naar Tweede Kamer | VNG

Reactie VNG: Administratieve lasten en kosten

De Memorie van toelichting constateert dat het wetsvoorstel geen extra administratieve lasten of kosten voor gemeenten met zich meebrengt, omdat het voorstel nadere invulling zou geven aan bestaande taken van gemeenten. Gemeenten missen de onderbouwing bij dit punt. Een aantal gemeenten werkt inderdaad- ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag - al in meerdere of mindere mate met een integrale toeleiding. Het wetsvoorstel kan voor deze gemeenten een legitimatie van de huidige werkwijze betekenen. Veel andere gemeenten zijn echter terughoudend geweest met integraal werken volgens de 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur-methode door de duidelijke standpunten en de onderzoeksrapporten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over dit onderwerp. Deze gemeenten hebben niet of nog nauwelijks ervaring met integraal werken en voor die gemeenten kunnen we spreken van een nieuwe taak. Daarnaast wordt er in het wetsvoorstel een nieuwe taak c.q rol van de coördinator geïntroduceerd die het werkplan maakt en bewerkt, verslagen opstelt, bepaalt welke gegevens aan welke partij verstrekt kunnen worden en bepaalt welke partijen bij welk casusoverleg noodzakelijk zijn. Het uitwerken en invoeren van de nieuwe wetsartikelen zal gemeenten de nodige tijd en inspanning kosten. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat het voorstel uitvoeringskosten met zich mee zal brengen. Zo zijn onder andere goede informatiekundige voorzieningen nodig om de coördinerende rol van gemeenten en de gegevensuitwisseling tussen partijen betrouwbaar te laten verlopen. Gemeenten zullen daarnaast in meer of mindere mate moeten investeren in het uitwerken van werkprocessen, formats voor
werkplannen en zullen uitvoerende medewerkers moeten opleiden om binnen de ruimere
mogelijkheden die dit wetsvoorstel hen biedt de juiste afwegingen te maken. Ook de opdracht om een meldpunt niet acuut in te richten is, zoals hierboven aangegeven, niet voor alle gemeenten een bestaande taak. 

Vraag?

College van B. en W. blijft verantwoordelijk. Hoe leg je de afspraken archivering vast? Dat is een vraag, die we graag aan jou willen voorleggen. Wellicht heeft jouw gemeente dit vraagstuk al opgepakt. 

brochure-wams.pdf (vng.nl)

Weergaven: 59

Hierop reageren

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden