Vervalt machtiging door Gedeputeerde Staten bij bewaren bij de bron?

In de nieuwe Archiefwet2021 worden nieuwe mogelijkheden geboden voor bewaren bij de bron. Basisregistraties is zo'n bekend voorbeeld. In de memorie van toelichting Archiefwet2021 staat het als volgt: 

de wettelijke basisregistraties beheren (onder meer personen, bedrijven,
adressen, inkomen, voertuigen, topografie, handel, bodem); deze worden continu
bijgewerkt en vormen de basis voor besluiten (vergunningen, toelages e.d.) door
meerdere organisaties;

Wanneer er wordt niet overgebracht maar bij de bron bewaart, zou er machtiging moeten worden gevraagd bij een hogere bestuurslaag, voor gemeentes en waterschappen is dat Gedeputeerde Staten. 

Nu is door de VNG is ingebracht dat er in het geval van ontheffing geen behoefte bestaat
aan of noodzaak is voor machtiging door gedeputeerde staten. Dit zou leiden tot
administratief belastende procedures en bovendien zouden gemeenten over de
ruimte dienen te beschikken om zelf over ontheffing te besluiten, binnen de
wettelijk gestelde kaders. Evenals bij uitstel van overbrenging of bij vervreemding
is bij ontheffing echter sprake van een bepaling waarin een uitzondering wordt
gemaakt op de algemene regel van overbrenging naar een archiefdienst. Een
machtiging vormt dan een waarborg voor de goede werking van de Archiefwet.
Toetsing bij ontheffing door gedeputeerde staten (en door de Minister van MOCW
voor provincies en het Rijk) functioneert in het bijzonder als waarborg van het
belang van de duurzame toegankelijkheid van het archief en de toegang voor het
publiek. Het gaat bij uitzonderingsbepalingen als deze dan ook niet om bepalingen
van toezicht, wat onverlet laat dat het toezicht wel kan worden betrokken. Bij de te
ontwerpen regeling van de ontheffingsprocedure zullen zowel de aspecten van
snelheid en beperking van administratieve lasten als van zorgvuldigheid worden
meegewogen.

Toetsing in de praktijk door verticale toezichthouders en het Ministerie vinden nu niet plaats, alleen door de horizontale toezichthouders. 

Vind je dat ook niet nodig, waarom wel en waarom niet? 

Weergaven: 49

Hierop reageren

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden