Eerste ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

Het Ministerie van BZK heeft met een brief begin april 2019 de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste ervaringen met de UAVG.

Link naar 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens.

Wat punten uit de brief:

- Over de uitleg van de AVG en UAVG leven velerlei vragen. Er is en blijft daarom behoefte aan goede voorlichting. Deze behoefte zien we vooral bij kleinere (??)  maatschappelijke organisaties, zoals vrijwilligers-verenigingen, sportverenigingen en kerkgenootschappen.

- Er zijn punten van zorg over de ruimte voor gegevensverwerking. Er is evenwel vaak meer ruimte dan wordt aangenomen. Zo wordt soms verondersteld dat het niet meer mogelijk is kerkdiensten via radio of televisie uit te zenden, terwijl dat zeer wel mogelijk is en blijft, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en passende waarborgen zijn getroffen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het publiceren van foto’s op websites van sportclubs. Een ander voorbeeld is dat, anders dan lijkt te worden verondersteld, de AVG geen nieuwe beperkingen aan het gebruik van persoonsgegevens voor journalistieke doelein-den oplegt ten opzichte van wat onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gold.

- Er zijn klachten over de toename van de administratieve lasten. Zo wordt gewezen op het vereiste dat een verleende toestemming om persoonsgegevens te verwerken, moet worden vastgelegd.

- Gelet op de signalen die het kabinet heeft ontvangen over de lasten van de registerplicht die door kleine ondernemingen en kleine maatschappelijke organisaties in de praktijk zijn ervaren, zal het kabinet in overleg met de betrokken koepelorganisaties bezien wat deze signalen voor de evaluatie van de AVG zullen kunnen betekenen. Deze evaluatie moet uiterlijk 25 mei 2020 zijn afgerond.

- Er is behoefte aan meer duidelijkheid of men in specifieke gevallen de (U)AVG goed naleeft.

- Tot slot is er een punt dat volgens sommigen lijkt te knellen, zonder wijziging van de UAVG niet is op te lossen, maar eerst nog nadere studie vergt. Dit betreft de leeftijdsgrens van 16 jaar voor kinderen om in een online-omgeving rechtsgeldig toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

Weergaven: 249

Hierop reageren

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden