Op 11 juni 2020 heeft de minister van BZK het actieplan ATT (agenda toekomst toezicht) aan de Tweede Kamer verzonden. Dit actieplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen BZK, IPO en VNG en wordt in 2020-2023 uitgevoerd.

Het gaat over hoe het rijk en de provincies als toezichthouders het interbestuurlijk toezicht op gemeenten (toezichtontvangers) anders gaan inrichten/uitvoeren.

Programmastart Interbestuurlijk Programma

Het Actieplan is een concrete uitwerking van de in 2018 opgestelde Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT) uit 2018. Het actieplan en de eerder opgestelde agenda volgen uit het in 2018 opgestelde ‘Programmastart Interbestuurlijk Programma’ (IBP). Daarin hebben Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken om te 'werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.'

In de Agenda zijn vijf actielijnen benoemd waarlangs het interbestuurlijk toezicht de komende jaren zal worden doorontwikkeld:

  1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht,
  2. Beter voeren dialoog,
  3. Beter leren via toezicht,
  4. Uniformeren uitvoering toezicht en
  5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s.

Uniformeren Toezicht

Bij het uniformeren van het toezicht onderdeel Archiefwet is voor gemeenten onlangs een actuele handreiking verschenen. Afgelopen periode zijn er twee sessies gehouden met het veld, helaas kon die uit mei geen doorgang vinden, In de laatste sessie uit januari 2020 is aan de provinciale interbestuurlijke toezichthouder gevraagd zich ook te gaan uniformeren.

De Agenda en de daarmee beoogde verandering in werkwijze zijn tevens onderdeel van de in over de toekomst van het openbaar bestuur aangekondigde maatregelen om de medeoverheden beter toe te rusten op hun taken en verantwoordelijkheden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 VII, nr. 7). Dat moet ervoor zorgen dat Rijk en provincies, provincies en gemeenten of provincies en waterschappen niet langer tegenover elkaar maar naast elkaar staan. Om er samen voor te zorgen dat de kwaliteit van het openbaar bestuur naar een hoger niveau getild wordt. En daar hebben de inwoners uiteindelijk baat bij.

Een ander punt dat wordt gezien en ervaren is dat - ondanks de wet RGT- er steeds meer wordt uitgevraagd aan gemeenten, de ene keer door BZK en de andere keer door de provincie.

Relatie Tweede Kamer Commissie voor Digitale zaken

De vaste commissie voor Digitale Zaken zal zicht houden op de vraag of de bestaande wet- en regelgeving gezien de digitale ontwikkelingen voldoet. Zo nodig doet zij voorstellen voor aanpassing of uitbreiding ervan. De commissie laat zich regulier en in samenhang informeren over digitaliseringsvraagstukken door de toezichthouders, onder meer vanwege mogelijke hiaten of overlap in toezicht.

Link naar website Tweede Kamer.

 

Meer informatie

Weergaven: 119

Hierop reageren

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden