Informatie

Omgevingswet 2018

In 2018 treeft de nieuwe omgevingswet in werking.

Leden: 79
Meest recente activiteit: 23 uur geleden

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Thema-website door InfoMil (MinIM). link
  • Document 'Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel'. link
  • Document 'Leidraad Wabo–DIV / archivering'. link
  • Thema-website door de VNG. link
  • Website door Forta milieu & multimedia. link
  • Website door OmgevingsWeb. link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Discussieforum

OLO gateway van Centric

Begonnen door Mariska Tebbenhof 22 Feb 2011. 0 Antwoorden

Hallo collega's Onze gemeente is in gesprek met Centric over de OLO Gateway.Heeft iemand ervaring met deze Gateway? Gr. MariskaDoorgaan

Tags: OLO, Wabo

Aandachtspunten toegestane bestandsformaten Omgevingsvergunning

Begonnen door Anje van der Lek. Laatste reactie van Jules Lauwerier 15 Feb 2011. 12 Antwoorden

Ik zie dat hier heel wat expertise op het gebied van WABO/DIV zit. Mooi!In het kader van een onderzoekje binnen de gemeente Amsterdam heb ik,  - met dank aan eerdere discussies op BREED :)- een paar…Doorgaan

Tags: bestandsformaten, WABO

WABO DIV beheerregeling

Begonnen door Danielle Hag 19 Nov 2010. 0 Antwoorden

Wat doen jullie met de WABO-DIV beheerregeling die we hebben ontvangen van de VNG? (http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/00/909.html) (Lbr.…Doorgaan

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Omgevingswet 2018 om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 3 Augustus 2016 op 9.39

In een van de werkpakketten binnen VIVO (Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet) is uitgebreid ingegaan op informatiearchitectuur. Een onderdeel dat niet alleen zichtbaar maakt hoe de wet ingrijpt op de gemeentelijke informatievoorziening, maar ook zichtbaar maakt wat het effect van de wet is op het hele ruimtelijke domein.

Vereenvoudiging, heldere, beter voorspelbare en snellere procedures, meer beleidsruimte voor gemeenten, maar ook een gelijkwaardige informatiepositie van de overheid en van de initiatiefnemers (inwoners en ondernemers). In het kort is dat waar met de Omgevingswet naar wordt gestreefd. Goede informatievoorziening is daarbij onmisbaar. In dat kader wordt druk gewerkt om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vorm te geven.

Als het gaat om de informatiehuishouding, dan heeft de Omgevingswet voor gemeenten (en andere overheden) grote gevolgen. Jeffrey Gortmaker (VNG/KING), trekker van het VIVO-werkpakket over informatiearchitectuur, zegt daarover: “Gemeenten moeten met hun websites en hun dienstverlening aansluiten op de voorkant van het DSO. Ook zullen zij met hun processen de brug naar het DSO moeten slaan. Het werkt ook de andere kant uit. In de applicatie waarmee gemeenten het proces ondersteunen om te beoordelen of iemand wel of geen vergunning krijgt, hebben zij gegevens nodig die straks via het DSO en misschien via informatiehuizen uit verschillende bronnen komen.” 

Het zijn ontwikkelingen die het belang van goede informatiearchitectuur laten zien. Dat zegt ook Theo Peters, productportfoliomanager GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur) bij VNG/KING. “Door middel van die informatiearchitectuur maak je zichtbaar hoe de nieuwe wet en ook het DSO, ingrijpt op de informatievoorziening van gemeenten. Maak je zichtbaar hoe de informatiestromen lopen en hoe de landelijke voorzieningen passen in de gemeentelijke informatievoorzieningen. De Omgevingswet is maar een deel van de inspanning die een gemeente levert in het ruimtelijk domein en dus wil je ook nog zichtbaar maken wat het effect is op het hele ruimtelijke domein. Het gaat dan ook verder dan alleen de Omgevingswet. Daarom is het zo belangrijk om het ruimtelijk domein als geheel te beschouwen.”

Het volledige verhaal kan je lezen op de website van iBestuur.

Reactie van Yvonne Welings op 25 Juli 2016 op 8.31

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de AMvB bij de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voorgelegd aan de Tweede Kamer. Gemeenten en de VNG reageerden eerder kritisch op de consultatieversie van deze AMvB.

We bestuderen nog nader of in voldoende mate is tegemoet gekomen aan de commentaren van gemeenten en de VNG.

Inhoud AMvB

De AMvB is een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft invulling aan de Wet VTH (in april in werking getreden). In de concept-AMvB wordt een vertaalslag gemaakt van de Package Deal (basistakenpakket) naar het Bor. De AMvB bevat ook procescriteria voor vergunningverlening en legt de basis voor een gemeenschappelijk inspectiesysteem (Inspectieview Milieu). 

Planning 

Het ministerie van I&M streeft naar inwerkingtreding van de AMvB per 1 januari 2017. Afhankelijk van de voortgang zal blijken of de streefdatum haalbaar is. De AMvB wordt in een later stadium verwerkt in het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet maar is nu apart vormgegeven vanwege de eerdere inwerkingtreding van de Wet VTH.

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/vergunningverl...

Reactie van Yvonne Welings op 21 Juli 2016 op 18.12
Uitfaseren applicatie omgevingsvergunning, hoe doe je dat ?
http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/uitfaseren-applicatie-omgev...
Reactie van Yvonne Welings op 18 Juli 2016 op 8.54

Internetconsultatie ontwerpbesluiten Omgevingswet: bodem

De internetconsultatie over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet betreft ook passages over bodem. De regels voor bodembescherming bij (bedrijfs)activiteiten (het huidige Activiteitenbesluit) en voor bodemenergie zijn al opgenomen in de ontwerpbesluiten. 

Het grootste deel komt terug in het Besluit activiteiten leefomgeving.Hierop kan via de internetconsultatie al gereageerd worden.

Aanvullingsbesluit

Het overige deel van de bodemregelgeving zoals nu op genomen in de Wet bodembescherming, Besluit uniforme saneringen en Besluit bodemkwaliteit, maakt nog geen onderdeel uit van de ontwerpbesluiten. Deze komen later in een aanvullingsbesluit die naar verwachting in 2017 in internetconsultatie gaat.

Meer informatie

Het kabinet stemde op voorstel van minister Schultz (I&M) in met vier ontwerpbesluiten Omgevingswet. Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart over deze ontwerpbesluiten (AMVB’s). Het Besluit activiteiten leefomgevinghet Besluit bouwwerken leefomgevinghet Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten. 

De internetconsultatie loopt door tot 16 september 2016.

Reactie van Yvonne Welings op 11 Juli 2016 op 10.23

Kopie%20van%20OpenbaarheidWaboAlgemeenEnNietMonumentaal.xlsx

Op donderdag 7 juli presenteerde het Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Raadzaal van de Gemeente Maastricht zijn bevindingen van de e-Depot pilot. In dit traject over digitaal informatiebeheer onderzocht het RHCL in samenwerking met de Gemeente Maastricht de totstandkoming van een e-Depotvoorziening, en de daarbij horende organisatorische, technische en financiële gevolgen.

 

De pilotresultaten zijn van groot belang voor iedereen die vanuit bestuur, beleid en in de praktijk bezig is met digitaal informatiebeheer.

Een deelrapport handelt over de openbaarheid en WABO.

Reactie van Yvonne Welings op 8 Juli 2016 op 17.39

11%20RVS%20projectplan%20kwaliteitscriteria.pdf

Nieuwe verordening VTH 18 gemeenten Noord-Brabant, deze versie is van de gemeente Goirle.

a. Door het vaststellen van deze verordening is voldaan aan een wettelijke verplichting. In artikel 5.4. lid 1 van wet VTH is opgenomen dat iedere gemeente een verordening dient vast te stellen om de kwaliteit van de uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht te regelen. Vanuit het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) wordt er op toegezien dat dit in juli 2016 gebeurt.

b. Met deze verordening wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de uitvoering van de VTH-taken. De uitvoering van het omgevingsrecht dient verbeterd te worden. De verbeterpunten zijn terug te brengen tot drie hoofdpunten:

1) de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken,

2) het verbeteren van de afstemming strafrecht- bestuursrecht en

3) de bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke drukte.

De wet VTH is geschreven vanuit een stelsel dat is gebaseerd op het vertrouwen en decentralisatie. Dit betekent dat de besluitvorming over de kwaliteit van de uitvoering decentraal plaatsvindt door de desbetreffende bevoegde gezagen. Leidend hierin is de afspraak met het kabinet dat er een landelijk kwaliteitsniveau moet worden gerealiseerd en behouden. Door het vaststellen van deze verordening wordt invulling gegeven aan de gewenste kwaliteitsimpuls aan de uitvoering van de VTH-taken.

Reactie van Yvonne Welings op 5 Juli 2016 op 19.44

Internetconsultatie van vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet gestart.

De nieuwe Omgevingswet vormt straks, samen met de Erfgoedwet die sinds 1 juli 2016 van kracht is, het kader voor de zorg voor het cultureel erfgoed dat onderdeel uitmaakt van de fysieke leefomgeving. Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart van vier ontwerpbesluiten die behoren bij de Omgevingswet. De consultatie loopt tot 16 september 2016. De besluiten komen in de plaats van zo’n zestig bestaande besluiten. Dit is de volgende grote stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht.

In de vier besluiten – ofwel: Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) – zijn een aantal uitvoeringsregels opgenomen.

  • Het Omgevingsbesluit bevat algemene en procedurele bepalingen voor burgers, bedrijven en overheden.
  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt inhoudelijke normen aan het handelen van bestuursorganen.
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan diverse activiteiten in de leefomgeving, gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert.
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan bouwwerk-gerelateerde activiteiten in de leefomgeving, gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert.

https://erfgoedstem.nl/internetconsultatie-4-ontwerpbesluiten-omgev...

Reactie van Yvonne Welings op 24 Juni 2016 op 9.33

Omgevingswet. Wat zijn de consequenties voor Zaaksystemen en Zaakgericht werken. Meer op het program 22 september in 's-Hertogenbosch

https://overheid.heliview.nl/aanmelden/

Reactie van Yvonne Welings op 9 Juni 2016 op 16.07

Ateliersessie VIVO

Datum 30 juni 2016
Begin 9:00
Einde 17:00
Locatie Utrecht; Regardz la Vie

Op 12 mei en 30 juni organiseert KING twee Ateliersessies in het kader van de Omgevingswet. Deze sessie zijn het vervolg op de eerdere Ateliersessies die van januari tot en met maart werden gehouden om met gemeenten de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) uit te werken. In VIVO is onderzocht wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor de informatievoorziening van gemeenten. Met de deelnemers van de vorige Ateliersessies praten we verder over o.a. de resultaten, het vervolg en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ateliersessies

De Ateliersessies van 12 mei en 30 juni zijn voorlopig alleen voor de deelnemers die eerder hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het rapport VIVO. Het vervolg van VIVO wordt momenteel vormgegeven. Wanneer er meer bekend is over mogelijkheden voor nieuwe deelnemers wordt dit bekendgemaakt via de KINGsite.

Reactie van Yvonne Welings op 9 Juni 2016 op 16.05

Congres 'Omgevingswet – the Movie Samen werken aan het script'

Datum 16 juni 2016
Begin 14:30
Einde
Locatie volgt

Tijdens het congres zitten de gemeenten op de stoel van een regisseur. Met de komst van Omgevingswet krijgen burgers meer invloed op de inrichting van de (gemeentelijke) omgeving. Welke informatie hebben gemeenten nodig om met deze nieuwe werk- en denkwijze om te gaan, te regisseren? En hoe gaan we de basisregistraties en plusinformatie daarbij gebruiken? Tijdens het congres gaan we op diverse filmsets gezamenlijk werken aan het script voor de vormgeving en implementatie van de Omgevingswet.

Meer informatie

Aan het programa wordt nog gewerkt. Houdt daarvoor dataland.nl in de gaten.

 

Leden (79)

 
 
 

© 2016   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden